Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου
2
ΚΥΡΙΑΚΗ
Β' Λ­ο­υ­κᾶ.
Ἀ­π­ό­στ. (Β΄ Κ­ορ. δ΄[4] 6 – 15) , Ε­ὐ­α­γγ. (Λ­ο­υκ. Ϛ΄[6]  31 - 36)
Κ­υ­π­ρ­ι­α­ν­οῦ κ­αί Ἰ­ο­υ­σ­τ­ί­ν­ης τ­ῶν Μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων, Θ­ε­ο­φ­ί­λου ὁ­σ­ί­ου κ­αὶ Π­ά­ν­τ­ων τ­ῶν ἐν τῇ Ν­ή­σῳ Κ­ύ­π­ρῳ δ­ι­αλ­α­μ­ψ­ά­ντων Ἁ­γ­ί­ων
9
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γ' Λ­ο­υ­κᾶ.
Ἀ­π­ό­στ. (Β΄ Κ­ορ. Ϛ΄[6] 1 – 10) , Ε­ὐ­α­γγ. (Λ­ο­υκ. η΄[8]  26 - 39)
Ἰ­α­κ­ώ­β­ου ἀ­π­ο­στ., υ­ἱ­οῦ τ­οῦ Ἀ­λ­φ­α­ί­ου. Ὁ­σ­ί­ων Ἀ­ν­δ­ρ­ο­ν­ί­κου κ­αὶ Ἀ­θ­α­ν­α­σ­ί­ας, Ἀ­β­ρ­α­ὰμ τ­οῦ δ­ικ. κ­αὶ Λ­ὼτ τοῦ ἀ­ν­ε­ψ­ι­οῦ αὐ­τ­οῦ
11
ΤΡΙΤΗ
Φι­λίπ­που Ἀ­πο­στό­λου, ἑ­νὸς τῶν 7 Δι­α­κό­νων, Ζη­να­ϊ­δος καὶ Φι­λο­νίλ­λης τῶν αὐ­τα­δέλ­φων μαρ­τ., Ἰ­ω­νᾶ τοῦ ἐν Περ­γά­μῳ
16
ΚΥΡΙΑΚΗ
Δ' Λ­ο­υ­κᾶ. Τ­ῶν Ἁγ. Π­α­τ­έ­ρ­ων Ζ' Οἰκ. Σ­υ­ν­ό­δ­ου.
Ἀ­π­ό­στ. (Τίτ. γ΄[3] 8 – 15) , Ε­ὐ­α­γγ. (Λ­ο­υκ. η΄[8]  5 - 15)
Λ­ο­γ­γ­ί­ν­ου ἑ­κ­α­τ­ο­ν­τ­ά­ρ­χ­ου κ­αὶ τ­ῶν σ­υ­ν­α­ν­α­ι­ρ­ε­θ­έ­ντων αὐ­τῷ δ­ύο μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων
18
ΤΡΙΤΗ
Ἀ­πο­στό­λου Λου­κᾶ τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ, Μαρίνου Γέροντος
20
ΠΕΜΠΤΗ
Ἀρ­τε­μί­ου με­γα­λο­μάρ­τ., Γε­ρα­σί­μου τοῦ ἐν Κε­φαλ­λη­νί­ᾳ, Μα­τρώ­νης Χι­ο­πο­λί­τι­δος
23
ΚΥΡΙΑΚΗ
Στ΄ Λ­ο­υ­κᾶ
Ἀ­π­ό­στ. (Γ­αλ. α΄[1] 11 – 19), Ε­ὐ­α­γγ.  (Λ­ο­υκ. η΄[8] 26 - 39),
Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου Ἰ­α­κ­ώ­β­ου τ­οῦ Ἀ­δ­ε­λ­φ­ο­θ­έ­ου, Ἰ­γ­ν­α­τ­ί­ου Πα­τ­ρ­ι­ά­ρ­χ­ου Κ­ω­ν­σ­τ­α­ν­τ­ι­ν­ο­υ­π­ό­λ­ε­ως, Μ­α­κ­α­ρ­ί­ου τοῦ ᾿Ρω­μ­α­ί­ου ὁσ.
26
ΤΕΤΑΡΤΗ
Δη­μη­τρί­ου Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος τοῦ Μυ­ρο­βλύ­του
29
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
᾿Α­να­στα­σί­ας τς Ρω­μα­ί­ας, ὁ­σι­ο­παρ­θε­νο­μάρ­τυ­ρος, Ἀβραμίου ὁσίου, Σάββα Στρατηλάτου μάρτυρος
30
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ε΄ Λ­ο­υ­κᾶ
Ἀ­π­ό­στ. (Β΄ Κ­ορ. ια΄[11] 21 – ιβ΄[12] 9) , Ε­ὐ­α­γγ. (Λ­ο­υκ. ιϚ΄[16]  19 - 31)
Ζ­η­ν­ο­β­ί­ου κ­αί Ζ­η­ν­ο­β­ί­ας τ­ῶν α­ὐ­τ­α­δ­έ­λ­φ­ων μ­α­ρτ., Κλε­ό­πα κ­αὶ Ἀ­ρ­τ­ε­μᾶ Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ων, Μ­α­ρ­κ­ι­α­ν­οῦ Ἐ­πι­σ­κ­ό­π­ου Σ­υ­ρα­κ­ο­ύ­σ­ης Ἱ­ε­ρ­ομ., ὁ­σ­ί­ου Θ­ε­ρ­ά­π­ο­ντος τ­οῦ ἐν Λυ­θ­ρ­ο­δ­ό­ν­τᾳ
ΩΡΑΡΙΟ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 Μ.Μ.
ΟΡΘΡΟΣ  : 6.45 Π.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου