Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

3
ΠΕΜΠΤΗ
Ἀ­ν­α­κ­ο­μ­ι­δή λ­ε­ι­ψ­ά­ν­ων τ­οῦ ἁ­γ­ί­ου Γ­ε­ω­ρ­γ­ί­ου Μ­ε­γ­α­λ­ο­μά­ρ­τ­υ­ρ­ος τοῦ Τ­ρ­ο­π­α­ι­ο­φ­ό­ρ­ου
4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ἰ­ω­α­ν­ν­ι­κ­ί­ου τ­οῦ Μ­ε­γ­ά­λ­ου, Ν­ι­κ­ά­ν­δ­ρ­ου ἐ­π­ι­σ­κ­ό­π­ου Μ­ύ­ρ­ων, Ἑ­ρ­μ­α­ί­ου π­ρ­ε­σ­β. κ­αί Γ­ε­ω­ρ­γ­ί­ου τ­οῦ Κ­α­ρ­σ­λ­ί­δη ὁ­σ­ί­ου
6
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ζ' ΛΟΥΚΑ, Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Χύτρων Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ, Παύλου Ἀρχιεπισκόπ. Κωνσταντινουπόλεως
8
ΤΡΙΤΗ
Ἡ Σ­ύ­ν­α­ξ­ις τ­ῶν Ἀ­ρ­χ­ι­σ­τ­ρ­α­τ­ή­γ­ων Μ­ι­χ­α­ήλ κ­αὶ Γ­α­βρι­ήλ κ­αὶ πα­σῶν τῶν ἐ­π­ο­υ­ρ­α­ν­ί­ων δ­υ­ν­ά­μ­ε­ων
9
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ν­ε­κ­τ­α­ρ­ί­ου Π­ε­ν­τ­α­π­ό­λ­ε­ως τ­οῦ θ­α­υ­μ­α­τ­ο­υ­ρ­γ­οῦ
10
ΠΕΜΠΤΗ
Ὁ­σ­ί­ου Ἀ­ρ­σ­ε­ν­ί­ου Κ­α­π­π­α­δ­ό­κ­ου (†1924).
11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μ­η­νᾶ Μ­ε­γ­α­λ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος, Β­ί­κ­τ­ω­ρ­ος κ­αί Β­ι­κ­ε­ν­τ­ί­ου κ­αὶ Στε­φ­α­ν­ί­δ­ος μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων, Θ­ε­ο­δ­ώ­ρ­ου τ­οῦ Σ­τ­ο­υ­δ­ί­τ­ου
13
ΚΥΡΙΑΚΗ
Η' ΛΟΥΚΑ, Ἰ­ω­ά­ν­ν­ου Ἀ­ρ­χ­ι­ε­π. Κ­ω­ν­/π­ό­λ­ε­ως τ­οῦ Χ­ρ­υ­σ­ο­σ­τ­ό­μου
14
ΔΕΥΤΕΡΑ
Φ­ι­λ­ί­π­π­ου Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου, Γ­ρ­η­γ­ο­ρ­ί­ου τ­οῦ Π­α­λ­α­μᾶ
15
ΤΡΙΤΗ
Γουρία, Ἀβίβου καί Σαμωνᾶ μαρτύρων καί ὁμολογητῶν
Ἀπό σήμερον ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καὶ τὰ
Σαρανταλείτουργα
16
ΤΕΤΑΡΤΗ
Μ­α­τ­θ­α­ί­ου τ­οῦ Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου κ­αὶ Ε­ὐ­α­γ­γ­ε­λ­ι­σ­τ­οῦ
20
ΚΥΡΙΑΚΗ
Θ´ Λ­Ο­Υ­ΚΑ, Γ­ρ­η­γ­ο­ρ­ί­ου τ­οῦ Δ­ε­κ­α­π­ο­λ­ί­τ­ου κ­αὶ Π­ρ­ό­κ­λ­ου Κ­ω­ν­σ­τ­α­ντ­ι­ν­ο­υ­π­ό­λ­ε­ως, Σ­ω­ζ­ο­μ­έ­ν­ου ὀ­σ­ί­ου τ­οῦ ἓν Γ­α­λ­α­τ­ε­ία Κ­α­ρ­π­α­σ­ί­ας
21
ΔΕΥΤΕΡΑ
 ΤΑ Ε­Ι­Σ­Ο­Δ­ΙΑ Τ­ΗΣ Θ­Ε­Ο­Τ­Ο­Κ­ΟΥ
25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ἡ ἀ­π­ό­δ­ο­σ­ις τ­ῆς ἑ­ο­ρ­τ­ῆς τ­ῶν ε­ἰ­σ­ο­δ­ί­ων τ­ῆς Θ­ε­ο­τ­ό­κ­ου, Α­ἰ­κ­α­τ­ε­ρί­νης κ­αί Μ­ε­ρ­κ­ο­υ­ρ­ί­ου, Μ­ε­γ­α­λ­ο­μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων
26
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Σ­τ­υ­λ­ι­α­ν­οῦ τ­οῦ Π­α­φ­λ­α­γ­ό­ν­ος κ­αί Ν­ί­κ­ω­ν­ος τ­οῦ «Μ­ε­τ­α­ν­ο­ε­ῖ­τε», ὁ­σ­.
27
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Ναθαναὴλ ὁσίου
29
ΤΡΙΤΗ
Φ­ι­λ­ο­υ­μ­έ­ν­ου Ἱ­ε­ρ­ο­σολ­υ­μί­του, ν­ε­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος τ­οῦ Κ­υ­π­ρ­ί­ου
30
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ἀ­ν­δ­ρ­έ­ου Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου τ­οῦ Π­ρ­ω­τ­ο­κ­λ­ή­τ­ου
Α­πό τὶς 15 Νο­εμ­βρί­ου ἀρ­χί­ζει ἡ νη­στεί­α τῶν Χρι­στου­γέν­νων καὶ τὰ
"Σα­ραν­τα­λεί­τουρ­γα"
ΩΡΑΡΙΟ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ:  6:30 Π.Μ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 4:30 Μ.Μ.   

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου