Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
(8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017)

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ)
Ἀδελφοί, ἑ­νὶ ἑ­κά­στῳ ἡ­μῶν ἐ­δό­θη ἡ χά­ρις κα­τὰ τ μέ­τρον τς δω­ρε­ᾶς το Χρι­στοῦ. δι­ὸ λέ­γει· ἀ­να­βὰς ες ὕ­ψος ᾐχ­μα­λώ­τευ­σεν αἰχ­μα­λω­σί­αν κα ἔ­δω­κε δό­μα­τα τος ἀν­θρώ­ποις. τ δ ἀ­νέ­βη τ ἐ­στιν ε μ ὅ­τι κα κα­τέ­βη πρῶ­τον ες τ κα­τώ­τε­ρα μέ­ρη τς γς; κα­τα­βὰς αὐ­τός ἐ­στι κα ἀ­να­βὰς ὑ­πε­ρά­νω πάν­των τν οὐ­ρα­νῶν, ἵ­να πλη­ρώ­σῃ τ πάν­τα. κα αὐ­τὸς ἔ­δω­κε τος μν ἀ­πο­στό­λους, τος δ προ­φή­τας, τος δ εὐ­αγ­γε­λι­στάς, τος δ ποι­μέ­νας κα δι­δα­σκά­λους, πρς τν κα­ταρ­τι­σμὸν τν ἁ­γί­ων ες ἔρ­γον δι­α­κο­νί­ας, ες οἰ­κο­δο­μὴν το σώ­μα­τος το Χρι­στοῦ, μέ­χρι κα­ταν­τή­σω­μεν ο πάν­τες ες τν ἑ­νό­τη­τα τς πί­στε­ως κα τς ἐ­πι­γνώ­σε­ως το υἱ­οῦ το Θε­οῦ, ες ἄν­δρα τέ­λει­ον, ες μέ­τρον ἡ­λι­κί­ας το πλη­ρώ­μα­τος το Χρι­στοῦ.
                                      (Ἐφεσ. δ΄[4], 7 – 13)
ΕΡΜΗΝΕΙΑ (Π.Ν.ΤΡΕΜΠΕΛΑ)
Ἀδελφοί, πρέπει ν εμαστε λοι να. Βέβαια λοι οἱ πιστο δν χουμε λάβει τ δια χαρίσματα, ἀλλὰ διάφορα κα ποικίλα. Ατ ὅμως ἡ διανομ γι κανένα λόγο δν πιτρέπεται ν γίνεται ατία χωρισμοῦ μεταξ τν πιστν. Διότι ἡ διανομ ατ δν εναι τυχαία, ἀλλὰ γίνεται ἀπ' τν διο τν Χριστό. Ατς δηλαδ στν καθένα ξεχωριστ ἀπὸ μς δωσε τ θεία χάρη, σύμφωνα μ τ μέτρο πο μ σοφία κα δικαιοσύνη χρησιμοποιε στ διανομ τς δωρες του.Κι πειδδιος ὁ Χριστς διανέμει τ χαρίσματα, γι᾿ ατ λέει καγία Γραφ στος ψαλμούς: Ὅταν ὁ Χριστς μ τν νάληψή του νέβηκε ψηλ στν ορανό, δεσε αχμάλωτους τος χθρούς του, δηλαδὴ τν σαταν κα τὸν θάνατο, κι δωσε χαρίσματα στος νθρώπους. Λέγοντας λοιπν ἡ γία Γραφ γι τν Χριστ ὅτι νέβηκε, τί λλο σημαίνει παρ ὅτι πρωτύτερα κα κατέβηκε στ κατώτερα μέρη τς γς, ἀφοῦ γινε ἄνθρωπος κα σταυρώθηκε; Ὁ Χριστς πο κατέβηκε, εναι ὁ διος πο κα νέβηκε πάνω ἀπ᾿ λους τος ορανούς, γι ν γεμίσει μ τν παρουσία του κα τς δωρεές του τ πάντα. Κι ατς δωσε διάφορα χαρίσματα κα διακονίες: λλους θεσε ποστόλους, λλους προφτες, ἄλλους εαγγελιστές, λλους ποιμένες κα διδασκάλους, γι ν καταρτίζονται οἱ Χριστιανο κα ν πιτελεῖται τ ργο τς διακονίας, μ τ ὁποῖο οκοδομεται τὸ σμα τοῦ Χριστοῦ. Μέχρι ν φθάσουμε ν χουμε λοι μία κα τν ἴδια ληθιν πίστη κα τέλεια γνώση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεο καὶ νὰ προοδεύσουμε πνευματικά, ως ὅτου γίνουμε ἕνας τέλειος ἄνθρωπος· κα ν᾿ ποκτήσουμε τ μέτρο τῆς πνευματικῆς ὡριμότητος κα τελειότητος τοῦ Χριστοῦ δηλαδὴ νὰ χουμε πλήρεις τς δωρες κα τν πνευματικὴ τελειότητά του.

ΤΟ ΙΕΡΟΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ)
Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, ἀ­κο­ύ­σας ὁ ᾿Ι­η­σοῦς ὅ­τι ᾿Ι­ω­άν­νης πα­ρε­δό­θη, ἀ­νε­χώ­ρη­σεν εἰς τὴν Γα­λι­λα­ί­αν· καὶ κα­τα­λι­πὼν τὴν Να­ζα­ρὲτ, ἐλ­θὼν κα­τῴ­κη­σεν εἰς Κα­περ­να­οὺμ τὴν πα­ρα­θα­λασ­σί­αν, ἐν ὁ­ρί­οις Ζα­βου­λὼν καὶ Νε­φθα­λείμ, ἵ­να πλη­ρω­θῇ τὸ ῥη­θὲν δι­ὰ ῾Η­σα­ΐ­ου τοῦ προ­φή­του, λέ­γον­τος· Γῆ Ζα­βου­λὼν καὶ γῆ Νε­φθα­λε­ίμ, ὁ­δὸν θα­λάσ­σης, πέ­ραν τοῦ ᾿Ι­ορ­δά­νου, Γα­λι­λα­ί­α τῶν ἐ­θνῶν, ὁ λα­ὸς ὁ κα­θή­με­νος ἐν σκό­τει εἶ­δε φῶς μέ­γα, καὶ τοῖς κα­θη­μέ­νοις ἐν χώ­ρᾳ καὶ σκι­ᾷ θα­νά­του, φῶς ἀ­νέ­τει­λεν αὐ­τοῖς.  Ἀ­πὸ τό­τε ἤρ­ξα­το ὁ ᾿Ι­η­σοῦς κη­ρύσ­σειν καὶ λέ­γειν· Με­τα­νο­εῖ­τε· ἤγ­γι­κε γὰρ ἡ βα­σι­λεί­α τῶν οὐ­ρα­νῶν.
                     (Ματ­θ. δ΄[4], 12-17)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
Ἡ σημεριν Κυριακ νομάζεται τσι, διότι εἶναι ἡ πρώτη Κυριακ μετ τν ἑορτ τν Θεοφανίων, κατ τν ποία ἡ γία μας κκλησία τελοσε πολλς βαπτίσεις Χριστιανν, οἱ ὁποῖοι κτινοβολοσαν πλέον τ φς τοῦ Χριστοῦ. Τ εαγγελικ νάγνωσμα εἶναι σχετικ μ τν φωτοδότη Κύριο, ὁ Ὁποῖος ὡς λιος νέτειλε στ γῆ μας κα διέλυσε τ σκοτάδια τς πλάνης.
1. TO AΣΤΕΡΙ ΕΔΥΣΕ
εαγγελιστς Ματθαος μς μεταφέρει σ᾿ κενο τ χρονικ σημεο κατ τ ὁποῖο ὁ τελευταος κα μεγαλύτερος προφήτης τς Παλαις Διαθήκης, ὁ γιος ωάννης ὁ Πρόδρομος, συλλαμβάνεται ἀπὸ τν βασιλέα ρώδη ντίπα κα κρατεται στ φυλακή. Ἡ φωνή του πλέον, «φωνὴ βοντος ἐν τῇ ἐρήμῳ», σίγησε. Ὁ πίγειος γγελος κα οράνιος ἄνθρωπος τελείωσε τ προδρομικό του ργο. Τ στέρι τς αγς τοιμάζεται τώρα νὰ δύσει, φόσον νέτειλε ὁ λιος τς δικαιοσύνης, ὁ Κύριός μας ησοῦς Χριστός. Τώρα ἡ Παλαι Διαθήκη τελειώνει. Ἡ Καιν Διαθήκη ρχίζει.
Ὁ Κύριός μας, λέγει ὁ ερς Εαγγελιστής, μόλις πληροφορήθηκε τ σύλληψη κα φυλάκιση τοῦ ωάννου, ναχώρησε στ Γαλιλαία γι ν᾿ ρχίσει συστηματικ κα πίσημα πλέον τ δημόσιο ργο του. φησε τν πόλη τν παιδικν του χρόνων, τ Ναζαρέτ, κα λθε ν κατοικήσει στν Καπερναούμ, ἡ ποία ταν κτισμένη κοντ στ λίμνη τς Γαλιλαίας. Ἐκεῖ στν περιοχ τν φυλν Ζαβουλὼν κα Νεφθαλείμ, οἱ ἄνθρωποι εἶχαν δεχθε βέβαια πολλς εδωλολατρικς πιδράσεις ἀπὸ τοὺς γειτονικος λαούς, ὅμως ὁ τόπος ταν πι συχος ἀπ᾿ ὅ,τι στν πρωτεύουσα. Ατ τν πόλη λοιπν ὁ Κύριος τν κάνει κέντρο τς δράσεώς του. Ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Κύριος ρχίζει συστηματικ καὶ ἐπίσημα τ δημόσια διδασκαλία του κα τ θαύματά του.
Κα ἡ ἀρχὴ τῆς δημόσιας δράσεώς του γίνεται τόσο ἁπλά, τόσο θόρυβα κα διακριτικά. Δν βιάζεται ὁ Κύριος ν ξεκινήσει τ ργο του. Περίμενε τριάντα λόκληρα χρόνια, γι ν χει τν ἡλικία ποὺ ὁ νόμος τς Παλαις Διαθήκης ριζε ὡς προϋπόθεση δημοσίου κηρύγματος. Ἀλλὰ κα πάλι περίμενε μνες πολλούς, ως ὅτου τελειώσει τ προδρομικό του ργο ὁ Ίωάννης ὁ Βαπτιστής. Ὅσο χρονικ διάστημα ὁ ωάννης κήρυττε, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστς δν δίδασκε συστηματικς οὔτε κδήλωνε πλήρως τ θαυματουργική του δύναμη. Κα τ κανε ατ μ θεϊκ σοφία κα σύνεση. Ἔπρεπε πρῶτα ν σιγήσει τ στόμα τς ἐρήμου, νὰ δύσει τ στέρι, κα μετ ν κτινοβολήσει ὁ λιος. Γι ν μὴ διαιρεθε τ πλθος. Γι ν γίνουν ὅλα στ χρόνο τους κα μ τν καταλληλότερο τρόπο. Κα μς διδάσκει ὁ Κύριος μ τ στάση του αὐτή, νὰ εμαστε κι ἐμεῖς συνετο κα διακριτικο στ διαφορα ργα μας. Ν μὴ βιαζόμαστε κα προκαλομε ντιδράσεις πότομες, ντυπώσεις κακς κα σκανδαλισμούς. Ὅλα ν τ κάνουμε μ τν σωστ τρόπο, στν σωστ χρόνο.
2. ΦΩΣ ΜΕΓΑ
Μόλις λοιπν ὁ Κύριος ξεκίνησε στ Γαλιλαία πίσημα τ κοσμοσωτήριο ργο του, πραγματοποιήθηκε ατ ποὺ εχε προφητεύσει 800 χρόνια πρν ὁ προφήτης Ἡσαΐας λέγοντας: ἡ χώρα τν φυλν Ζαβουλὼν κα Νεφθαλείμ, πο κτείνονται κοντ στ λίμνη κα πέρα ἀπὸ τν ορδάνη ποταμό, ἡ Γαλιλαία, στν ὁποία κατοικον πολλο θνικο εδωλολάτρες, ὁ λας πο βρίσκεται καθηλωμένος κα κίνητος στ πνευματικ σκοτάδι τς εδωλολατρικς πλάνης κα τς σέβειας, εδε μεγάλο πνευματικ φς, τν Χριστό· κα σ᾿ ἐκείνους πο κάθονται στ χώρα τν ὁποία σκιάζει τ πυκνότατο σκοτάδι τς μαρτίας κα τοῦ θανάτου λαμψε φς ἀπὸ τν ορανό. Διότι ἀπὸ τότε ρχισε ὁ Κύριος ησοῦς ν κηρύττει κα ν λέει: Μετανοετε, πλησίασαν οἱ ἡμέρες κατ τς ὁποῖες θ γκαθιδρυθε κα στ γῆ ἡ Βασιλεία τν ορανν. Τώρα πλέον νέα ζωή, φωτειν κα για, πνευματικ κα οράνια, θ μεταδίδεται μέσα στν κκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Τώρα πλέον διαλύονται τ πνευματικ σκοτάδια τς πλάνης κα τς γνοιας, κα οἱ ψυχς μπορον ν πλημμυρίσουν μ τ φς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πυκνότατη σκι τοῦ θανάτου πο κύκλωνε κάθε ψυχ διαλύθηκε, κα μαζί της σ λίγο θ ἐξαφανισθε κα ὁ θάνατος. Διότι ὅλη ἡ νθρωπότητα ργοπέθαινε ἐπὶ αἰῶνες μέσα στν βυσσο τς ποστασίας. Κα δν εχε τρόπο ν βγε απὸ τν ζοφώδη χρο τς γκατάλειψης τοῦ Θεο. Δν ξερε τί ν κάνει, ποῦ ν πάει, ποῦ ν στραφε, τί ν πιστεύσει, σ ποιν ν λπίσει. Τώρα ὅμως εδε φς μέγα. χι φς ασθητ ἀλλὰ πνευματικ καὶ ὑπερκόσμιο. Εδε τ φς τ ληθινό, τν ἴδιο τν Θεό, πο φανερώθηκε ἀπὸ τν οραν κα γινε ἄνθρωπος. Ατ τ φς νέτειλε κα λαμψε.
Ὅμως πρέπει ν πομε ὅτι ἐνῶ ὁ Χριστς λθε, «τ φς ες τν κόσμον ἐλύλυθε», ἐν τούτοις πολλο νθρωποι προτιμον κα σήμερα τ σκοτάδι παρ τφς. Ἡ ποχή μας διαιτέρως θ μποροσε ν χαρακτηρισθε «γῆ Ζαβουλὼν κα γῆ Νεφθαλείμ», ποχ πο ζεῖ τὸ φρικτ σκοτάδι τς ποστασίας. Κα εἶναι φοβερ ἡ εθύνη μας, ἐάν, ἐνῶ χει ἔλθει ὁ Χριστς στ γῆ μας, ρκετο ἀπὸ μς ν μένουμε στ σκοτάδι. ς τρξουμε λοιπν κι ἐμεῖς πρς τ φς. Νλουσθομε μέσα στ ερ Μυστήρια τῆς κκλησίας μας μ τ θεϊκ φς. Κα νπαρακαλέσουμε τν Κύριό μας, πο εναι τ φς τ ληθινό, ν ρχεται μέσα στν ψυχή μας κα ν μς φωτίζει, ν μς καθαρίζει, ν μς θερμαίνει, ν μς λαμπρύνει. Ν γίνουμε κι ἐμεῖς, τερόφωτα φῶτα τοῦ θείου φωτός.


Ἀπολυτίκιον ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ Ἦχος α΄
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου