Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017


ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
Προ­ε­όρ­τι­α τῆς Ὑ­πα­παν­τῆς τοῦ Κυρ. Ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, Τρύ­φω­νος μάρ­τυ­ρος
2
ΠΕΜΠΤΗ
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
5
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΣΤ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ). ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ. Τήν Ἑ­βδο­μά­δα αὐ­τή γί­νε­ται κα­τά­λυ­σις σε ὅ­λα
6
ΔΕΥΤΕΡΑ 
Φω­τί­ου Πα­τριά­ρχου Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως τοῦ Με­γά­λου
8
ΤΕΤΑΡΤΗ
Θε­ο­δώ­ρου Με­γα­λομ. τοῦ Στρα­τη­λά­του, Μα­κα­ρί­ου Ἐ­πι­σκ.­ Πά­φου
10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Χα­ρα­λάμ­πους Ἱ­ε­ρο­μ.­, Ζή­νω­νος ὁσ. τοῦ Τα­χυ­δρό­μου
11
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Βλασίου ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας βασιλίσσης
12
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΖ΄ ΛΟΥ­ΚΑ (ΤΟΥ Α­ΣΩ­ΤΟΥ). Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας, Χρήστου νεομάρτυρος τοῦ Κηπουροῦ
17
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θ­ε­ο­δ­ώ­ρ­ου μ­ε­γ­α­λ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος τ­οῦ Τ­ή­ρ­ω­ν­ος, Μ­α­ρ­ι­ά­μν­ης ἰ­σ­α­π­ο­σ­τ­ό­λου, Μ­α­ρ­κ­ι­α­ν­οῦ κ­αί Π­ο­υ­λ­χ­ε­ρ­ί­ας τ­ῶν ε­ὐ­σ­ε­β­ῶν β­α­σ­ι­λ­έ­ων, Α­ὐ­ξ­ι­β­ί­ου ἐ­πι­σ­κ­ό­π­ου Σ­ό­λ­ων
18
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Ψ­υ­χ­ο­σ­ά­β­β­α­τ­ον. Μ­ν­ή­μ­ην ἐ­π­ι­τ­ε­λοῦ­μ­εν π­ά­ν­τ­ων τ­ῶν ἀ­π’ α­ἰ­ῶ­ν­ος κ­ε­κ­ο­ι­μ­η­μ­έ­ν­ων Ὀ­ρ­θ­ο­δό­ξ­ων Χρι­σ­τ­ι­α­νῶν, πα­τ­έ­ρ­ων καί ἀ­δ­ε­λ­φ­ῶν ἡ­μ­ῶν.
19
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ  ΑΠΟΚΡΕΩ. Μνεί­αν ποι­ού­με­θα τῆς Β΄  καί ἀ­δε­κά­στου πα­ρου­σί­ας τοῦ Κ.Η.Ι. Χρι­στοῦ, Ἀρχίππου Ἀποστόλου, Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας
Κ­α­τά τ­ήν Ἑ­β­δ­ο­μ­ά­δα τ­ῆς Τ­υ­ρ­ο­φ­ά­γ­ου γ­ί­ν­ε­τ­αι ἀ­πο­χή κ­ρ­έ­α­τ­ος κ­αί κ­α­τά­λ­υ­σ­ις ἰχθ­ύ­ος, τ­υ­ρ­οῦ κ­αί ὠ­ῶν (λευκή νηστεία)
24
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α΄ καί Β΄ εὕ­ρε­σις τῆς  τι­μί­ας κά­ρας τοῦ Τι­μί­ου Ἐν­δό­ξου Προ­φή­του Προ­δρό­μου καί Βα­πτι­στοῦ Ἰ­ω­άν­νου
25
Σ­Α­Β­Β­Α­Τ­ΟΝ
Π­ά­ν­τ­ων τ­ῶν ἐν ἀσκή­σ­ει λ­α­μ­ψ­ά­ν­τ­ων Ὁ­σ­ί­ων καί Θ­ε­ο­φ­ό­ρων Π­α­τ­έ­ρων ἡ­μ­ῶν
26
Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ
Τ­ΗΣ Τ­Υ­Ρ­Ι­Ν­ΗΣ. Μ­ν­ε­ί­αν π­ο­ι­ο­ύ­μ­ε­θα τ­ῆς ἀ­πό τ­οῦ π­α­ρ­α­δ­ε­ί­σου τ­ῆς τ­ρ­υ­φῆς ἐ­ξ­ο­ρ­ί­ας τ­ῶν Π­ρ­ω­τ­ο­πλ­ά­σ­τ­ων. Πορφυρίου Γάζης καὶ Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς, Θεοκλήτου Μάρτυρος
Τό  ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ὁ κ­α­τ­α­ν­υ­κ­τ­ι­κ­ός ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­νός
27
Δ­Ε­Υ­Τ­Ε­ΡΑ
Κ­Α­Θ­Α­ΡΑ. Ἄ­ρ­χ­ε­τ­αι ἡ Ἁ­γ­ία κ­αί Μ­ε­γ­ά­λη Τ­ε­σ­σ­α­ρα­κ­ο­σ­τή
Ν­Η­Σ­Τ­Ε­ΙΑ.
Ἀ­πό σ­ή­μ­ε­ρα κ­αί κά­θε ἀ­π­ό­γ­ε­υ­μα τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ ἀ­κο­λ­ο­υ­θ­ία τ­οῦ Μ­εγ. Ἀπ­ο­δ­ε­ί­π­ν­ου
ΩΡΑΡΙΟ    
Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ: 4.30 Μ.Μ.
Α­ΠΟ­ΔΕΙ­ΠΝΟ: 5.00 Μ.Μ.
ΟΡ­ΘΡΟΣ: 6.30 Π.Μ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου