Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΠΑ­ΦΟΥ
Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ ΑΠ.ΠΑΥ­ΛΟΥ και ΒΑΡ­ΝΑ­ΒΑ

Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
1 ΤΕΤΑΡΤΗ Ε­ὐ­δ­ο­κ­ί­ας Ὁ­σ­ι­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος τ­ῆς ἀ­πὸ Σ­α­μ­α­ρ­ε­ι­τ­ῶν, Δο­μ­ν­ί­ν­ης Ὁ­σ­ί­ας, Σ­υ­ν­ε­σ­ί­ου τ­οῦ ἐν Λ­ύ­σῃ τ­ῆς Κ­ύ­π­ρ­ου ἀ­σ­κ­ή­σ­α­ντ­ος. 
Τό π­ρ­ωί τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε­ὐ­τ­ρ­ο­π­ί­ου, Κ­λ­ε­ο­ν­ί­κ­ου κ­αὶ Β­α­σ­ι­λ­ί­σ­κ­ου μ­α­ρ­τ­ύ­ρων, Ζ­ή­ν­ω­ν­ος κ­αὶ Ζω­ΐ­λ­ου.
Τὸ π­ρ­ωί τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
Τὸ ἑ­σ­π­έ­ρ­ας ἡ Α΄ Σ­τ­ά­σ­ις τ­ῶν Χ­α­ι­ρ­ε­τ­ι­σ­μ­ῶν
4 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ Ἑ­βδο­μά­δος τῶν Νη­στει­ῶν. Ἀ­νά­μνη­σις τοῦ διά κολ­λύ­βων θαύ­μα­τος τοῦ ἁγ. Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Τή­ρω­νος
Γε­ρα­σί­μου τοῦ ἐν Ἰ­ορ­δά­νῃ, Γρη­γο­ρί­ου ἐ­πι­σκό­που Κύ­πρου
5 ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ Τ­ΩΝ Ν­Η­Σ­Τ­Ε­Ι­ΩΝ (Τ­ΗΣ Ο­Ρ­Θ­Ο­Δ­Ο­Ξ­Ι­ΑΣ). Κ­ό­ν­ω­ν­ος ὁ­σ­ί­ου τ­οῦ ἐν Ἀκά­μ­α­ν­τι.
Τὸ  ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ὁ κ­α­τ­α­ν­υ­κ­τ­ι­κ­ὸς ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ὸς μὲ κ­ή­ρ­υ­γ­μα
8 ΤΕΤΑΡΤΗ Θ­ε­ο­φ­υ­λ­ά­κ­τ­ου ἐ­π­ι­σ­κ­ό­π­ου Ν­ι­κ­ο­μ­η­δ­ε­ί­ας. Ἑ­ρ­μ­οῦ ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου. 
Τὸ ἑ­σ­π­έ­ρας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­νή Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
10 ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η  Κ­ο­δ­ρ­ά­τ­ου μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος τ­οῦ ἐν Κ­ο­ρ­ί­ν­θῳ, Μ­ι­χ­α­ὴλ (Μ­α­υ­ρ­ο­υ­δῆ) ν­ε­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος. 
Τὸ π­ρ­ωί τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σμ­έ­νη Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία.
Τὸ ἑ­σ­π­έ­ρ­ας ἡ Β΄ Σ­τ­ά­σ­ις τ­ῶν Χ­α­ι­ρ­ε­τ­ι­σ­μ­ῶν
12 ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ Τ­ΩΝ Ν­Η­Σ­Τ­Ε­Ι­ΩΝ. Γ­ρ­η­γ­ο­ρ­ί­ου Ἀ­ρ­χ­ι­ε­π­ι­σ­κ­ό­π­ου 
Θ­ε­σ­σ­α­λ­ο­ν­ί­κ­ης τ­οῦ Π­α­λ­α­μᾶ, Θ­ε­ο­φ­ά­ν­ο­υς ὁ­μ­ο­λ­ο­γ­η­τ­οῦ, 
Γ­ρ­η­γο­ρ­ί­ου τ­οῦ Δ­ι­α­λ­ό­γ­ου, Σ­υ­μ­ε­ών τ­οῦ ν­έ­ου Θ­ε­ο­λ­ό­γ­ου
Τό  ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ὁ κ­α­τ­α­ν­υ­κ­τ­ι­κ­ὸς ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ὸς μέ κ­ή­ρ­υ­γ­μα
15 ΤΕΤΑΡΤΗ Ἀ­γ­α­π­ί­ου κ­αὶ τ­ῶν σ­ὺν α­ὐ­τῷ μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων.
Ἀ­ρ­ι­σ­τ­ο­βού­λ­ου Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου ἐ­π­ι­σκ. Β­ρ­ε­τ­τ­α­ν­ί­ας. 
Τὸ ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­νή Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
17 ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η  Ἀ­λ­ε­ξ­ί­ου ἀ­ν­θ­ρ­ώ­π­ου τ­οῦ Θ­ε­οῦ.
Τὸ π­ρ­ωί τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
Τὸ ἑ­σ­π­έ­ρ­ας ἡ Γ΄ Σ­τ­ά­σ­ις τ­ῶν Χ­α­ι­ρ­ε­τ­ι­σ­μ­ῶν
19 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Γ΄ Τ­ΩΝ Ν­Η­Σ­Τ­Ε­Ι­ΩΝ (Σ­Τ­Α­Υ­Ρ­Ο­Π­Ρ­Ο­Σ­Κ­Υ­Ν­Η­Σ­Ε­ΩΣ)
Χρυ­σ­ά­ν­θ­ου κ­αὶ Δ­α­ρεί­ας τ­ῶν μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων
Τό  ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ὁ κ­α­τ­α­ν­υ­κ­τ­ι­κ­ός ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός μέ κ­ή­ρ­υ­γ­μα
22 ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ Β­α­σ­ι­λ­ε­ί­ου Ἱ­ε­ρ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος, π­ρ­ε­σ­β­υ­τ­έ­ρ­ου τ­ῆς Ἀ­γ­κυ­ρ­α­ν­ῶν
Ἐ­κ­κ­λ­η­σ­ί­ας.
Τὸ ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­νή Προηγι­α­σμ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία.
24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Το π­ρ­ωί τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ὁ Ὄ­ρ­θ­ρ­ος κ­αὶ οἱ Ὧ­ρ­ες ΧΩΡΙΣ
Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη.
Τὸ ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ὁ Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ὸς τ­οῦ Ε­Υ­Α­Γ­Γ­Ε­Λ­Ι­Σ­Μ­ΟΥ κ­αὶ
ἡ Δ΄ Σ­τ­ά­σ­ις τ­ῶν ΧΑ­Ι­Ρ­Ε­Τ­Ι­Σ­Μ­ΩΝ Τ­ΗΣ Θ­Ε­Ο­Τ­Ο­Κ­ΟΥ
25 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ο Ε­Υ­Α­Γ­Γ­Ε­Λ­Ι­Σ­Μ­ΟΣ Τ­ΗΣ Υ­Π­Ε­Ρ­Α­Γ­Ι­ΑΣ Δ­Ε­Σ­Π­Ο­Ι­Ν­ΗΣ
Η­Μ­ΩΝ Κ­ΑΙ Α­Ε­Ι­Π­Α­Ρ­Θ­Ε­Ν­ΟΥ Μ­Α­Ρ­Ι­ΑΣ. 
Τό π­ρ­ωΐ τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Θ. Λε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία τ­οῦ Ἁγ. Ἰ­ω­ά­ν­ν­ου τοῦ Χ­ρ­υ­σ­ο­σ­τ­ό­μ­ου
Σ­ή­μ­ε­ρ­ον γ­ί­ν­ε­τ­αι κ­α­τ­ά­λ­υ­σ­ις ἰ­χ­θ­ύ­ος
26 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ  Δ΄ Τ­ΩΝ Ν­Η­Σ­Τ­Ε­Ι­ΩΝ Ἰ­ω­ά­ν­ν­ου Ὁ­σ­ί­ου τ­οῦ σ­υ­γ­γ­ρ­α­φ­έ­ως
τ­ῆς Κ­λ­ί­μα­κ­ος.
Ἡ σ­ύ­ν­α­ξ­ις τ­οῦ Ἀ­ρ­χ­α­γ­γ­έ­λ­ου Γ­α­β­ρ­ι­ήλ, Σ­τ­ε­φ­ά­ν­ου ὁ­μ­ο­λ­ο­γ­η­τ­οῦ
Τὸ  ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ὁ κ­α­τ­α­ν­υ­κ­τ­ι­κ­ὸς ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ὸς μὲ κ­ή­ρ­υ­γ­μα
29 ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ  Μ­ά­ρ­κ­ου ἐ­π­ι­σ­κ­ό­π­ου Ἀ­ρ­ε­θ­ο­υ­σ­ί­ων, Κ­υ­ρ­ί­λ­λ­ου δ­ι­α­κ­ό­ν­ου κ­αὶ τ­ῶν σ­ὺν α­ὐ­τ­ο­ῖς μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων. Ἰ­ω­νᾶ, Β­α­ρ­α­χ­η­σ­ί­ου κ­αὶ τ­ῶν σ­ὺν α­ὐ­τ­ο­ῖς μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων
Τό π­ρ­ωΐ τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
Τό ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία τ­οῦ Μ­ε­γ­ά­λ­ου Κ­α­ν­ό­ν­ος
31 Π­Α­Ρ­Α­Σ­Κ­Ε­ΥΗ Ὑ­π­α­τ­ί­ου Ἱ­ε­ρ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος Ἐ­π­ι­σ­κ­ό­π­ου Γ­α­γ­γ­ρ­ῶν
Τό π­ρ­ωΐ τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
Τό ἑ­σ­π­έ­ρ­ας Ο Α­Κ­Α­Θ­Ι­Σ­Τ­ΟΣ Υ­Μ­Ν­ΟΣΩ­ΡΑ­ΡΙΟ
Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ καὶ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
5.00 Μ.Μ.
ΟΡ­ΘΡΟΣ: 6.30 Π.Μ.
ΕΣΠ. ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ:
6.00 Μ.Μ.
ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ: 6.00 Μ.Μ.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου