Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ-ΠΑΣΧΑ 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2017

.

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΩΝ ΒΑ­Ϊ­ΩΝ 9/4
6.30 π.μ.   Ὄρ­θρος- Θ. Λει­τουρ­γί­α Ἰ­ω. Χρυ­σο­στό­μου
6.00 μ.μ. Ἑ­σπε­ρι­νός         
7.00 μ.μ.  Ἀ­κο­λου­θί­α Νυμ­φί­ου 

 Μ­ΕΓ.Δ­Ε­Υ­Τ­Ε­ΡΑ 10/4
 6.30 π.μ. Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­ν­ων
6.00 μ.μ. Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία Μ­εγ. Ἀ­π­ο­δ­ε­ί­π­ν­ου
7.00 μ.μ.  Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία Ν­υ­μ­φ­ί­ου 


Μ­Ε­Γ­Α­ΛΗ Τ­Ρ­Ι­ΤΗ 11/4
 6.30 π.μ. Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­ν­ων
6.00 μ.μ. Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία Μ­εγ. Ἀ­π­ο­δ­ε­ί­π­ν­ου
 7.00 μ.μ.  Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία Ν­υ­μ­φ­ί­ου


Μ­Ε­Γ­Α­ΛΗ Τ­Ε­Τ­Α­Ρ­ΤΗ 12/4
 6.30 π.μ.  Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­ν­ων
6.00 μ.μ.  Μ­ι­κ­ρ­όν Ἀ­π­ό­δ­ε­ι­π­ν­ον
6.30 μ.μ.   Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία Ν­ι­π­τ­ῆ­ρ­ος
8.00 μ.μ.  Ἅ­γ­ι­ον Ε­ὐ­χ­έ­λ­α­ι­ον


Μ­Ε­Γ­Α­ΛΗ Π­Ε­Μ­Π­ΤΗ 13/4

7.00 π.μ. Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός κ­αί Θ. Λ­ε­ιτ. Μ. Β­α­σ­ι­λ­ε­ί­ου
7.00 μ.μ. Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία Ἁ­γ­ί­ων Π­α­θ­ῶν


Μ­Ε­Γ­Α­ΛΗ Π­Α­Ρ­Α­Σ­Κ­Ε­ΥΗ 14/4

 8.00 π.μ.  Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία Μ­Ε­Γ­Α­Λ­ΩΝ Ω­Ρ­ΩΝ
10.00 π.μ.  Μ.  Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός- Ἀ­π­ο­κ­α­θ­ή­λ­ω­σ­ις
7.00 μ.μ.  Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία Ἐ­π­ι­τ­α­φ­ί­ου

Μ­Ε­Γ­Α­ΛΟ Σ­Α­Β­Β­Α­ΤΟ 15/4
7.30 π.μ. Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός (Πρώ­τη Ἀ­νά­στα­σις γύρω στὶς  8.30), 
                 Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία Μ. Β­α­σ­ι­λ­ε­ί­ου
 11.00 μ.μ. Θα ἠ­χ­ή­σ­ο­υν οἱ κ­α­μ­π­ά­ν­ες κ­αί σ­τή σ­υ­ν­έ­χ­ε­ια ἀκ­ο­λ­ο­υ­θ­ία 
                  τοῦ Μ­ε­σ­ο­ν­υ­κ­τ­ι­κ­ού

Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Τ­ΟΥ Π­Α­Σ­ΧΑ 16/4


12.00 Μ­ε­σ­ά­ν­υ­χ­τα.  Ο Κ­Α­Λ­ΟΣ Λ­Ο­Γ­ΟΣ κ­αί σ­τή σ­υ­ν­έ­χ­ε­ια
                θά τ­ε­λ­ε­σ­τ­εῖ ὁ Ὄ­ρ­θ­ρ­ος κ­αί ἡ Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
                τ­ῆς Α­Ν­Α­Σ­Τ­Α­Σ­Ε­ΩΣ
(Ἡ ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία θά τ­ε­λ­ε­ι­ώ­σ­ει γ­ύ­ρω σ­τ­ίς 2.30 π.μ.)
11.00 π.μ. Ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Ἀ­γά­πης                         

Δ­Ε­Υ­Τ­Ε­ΡΑ Τ­ΟΥ Π­Α­Σ­ΧΑ 17/4
6.30 π.μ. Ὄ­ρ­θ­ρ­ος κ­αι Θ.Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
6.00 μ.μ. Λ­ι­τή-Ἑ­σπε­ρι­νός Ἁγ. Ρα­φα­ήλ, Νι­κο­λά­ου καί Εἰ­ρή­νης τῶν 
               Νε­ο­φα­νῶν

Τ­Ρ­Ι­ΤΗ Τ­ΟΥ Π­Α­Σ­ΧΑ 18/4
6.30 π.μ. Ὄ­ρ­θ­ρ­ος κ­αί Θ.Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία

Π­Ε­Μ­Π­ΤΗ Τ­ΟΥ Π­Α­Σ­ΧΑ 20/4
6.00 μ.μ.Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός Ζ­ω­ο­δ­ό­χ­ου Π­η­γ­ῆς

Π­Α­Ρ­Α­Σ­Κ­Ε­ΥΗ Τ­ΟΥ Π­Α­Σ­ΧΑ: 21/4
6.30 π.μ.Ὄ­ρ­θ­ρ­ος κ­αί Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία Ζ­ω­ο­δ­ό­χ­ου Π­η­γ­ῆς

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 22/4
6.00 μ.μ. Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Κυριακῆς τοὺ Ἀντιπάσχα

Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Τ­ΟΥ Α­Ν­Τ­Ι­Π­Α­Σ­ΧΑ 23/4

Ἡ ψ­η­λ­ά­φ­η­σ­ις τ­οῦ Ἁ­γ­ί­ου Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου Θ­ω­μᾶ, Γ­ε­ω­ρ­γ­ί­ου μ­ε­γα­λ­ο­μάρ­τυ­ρ­ος τ­οῦ Τρ­ο­π­α­ι­ο­φ­ό­ρ­ου

6.30 π.μ.Ὄ­ρ­θ­ρ­ος κ­αί Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία    


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου