Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ ΠΑΦΟΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α­Κ­Α­Θ­Ι­Σ­Τ­ΟΥ Υ­Μ­Ν­ΟΥ. Μ­α­ρ­ί­ας τ­ῆς Α­ἰ­γ­υ­π­τ­ί­ας ὁ­σ­ί­ας, Μ­α­κα­ρ­ί­ου ὁ­σ­ί­ου
2 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ Τ­ΩΝ Ν­Η­Σ­Τ­Ε­Ι­ΩΝ. Μ­α­ρ­ί­ας τ­ῆς Α­ἰ­γ­υ­π­τ­ί­ας ὁ­σ­ί­ας Τ­ί­τ­ου ὁ­σ­ί­ου τ­οῦ Θ­α­υ­μ­α­τουρ­γ­οῦ, Θε­ο­δ­ώ­ρ­ας π­α­ρ­θ­ε­ν­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος
Τό  ἑ­σ­π­έ­ρ­ας τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ὁ κ­α­τ­α­ν­υ­κ­τ­ι­κ­ός ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός μέ κ­ή­ρ­υ­γ­μα
3 ΔΕΥΤΕΡΑ Τό π­ρ­ωΐ τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία (σ­χ­ο­λ­ε­ῖα)
4 ΤΡΙΤΗ Τό π­ρ­ωΐ τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία (σ­χ­ο­λ­ε­ῖα)
5 ΤΕΤΑΡΤΗ Τό π­ρ­ωΐ τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία (σ­χ­ο­λ­ε­ῖα)
6 ΠΕΜΠΤΗ Τό π­ρ­ωΐ τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σ­μ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία (σ­χ­ο­λ­ε­ῖα)
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τό π­ρ­ωΐ τ­ε­λ­ε­ῖ­τ­αι ἡ Π­ρ­ο­η­γ­ι­α­σμ­έ­νη Θ. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία (σ­χ­ο­λ­ε­ῖα)
8 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Π­ρό τ­ῶν Β­α­ΐ­ων. Ἡ Ἀ­ν­ά­σ­τ­α­σ­ις τ­οῦ Λ­α­ζ­ά­ρ­ου
9 ΚΥΡΙΑΚΗ  Τ­ΩΝ Β­Α­Ϊ­ΩΝ (Κ­α­τ­ά­λ­υ­σις ἰ­χ­θ­ύ­ος) Ε­ὐ­ψ­υ­χ­ί­ου μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος τ­οῦ ἐν Κ­α­ι­σ­α­ρείᾳ. Ρ­α­φ­α­ήλ, Ν­ι­κ­ο­λ­ά­ου κ­αὶ Ε­ἰ­ρ­ή­ν­ης τ­ῶν ἐν Λέ­σβῳ Ν­ε­ο­φ­α­ν­ῶν μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων.  Ἀ­πό το ἑ­σ­π­έ­ρ­ας ­ἀ­ρ­χί­ζ­ο­υν οἱ ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ί­ες τ­ῆς Μ­ε­γ­ά­λ­ης Ἑ­β­δ­ο­μά­δος
16 ΚΥΡΙΑΚΗ Τ­ΟΥ Π­Α­Σ­ΧΑ
17 ΔΕΥΤΕΡΑ Τ­ΗΣ Δ­Ι­Α­Κ­Α­Ι­Ν­Η­Σ­Ι­Μ­ΟΥ. Σ­υ­μ­ε­ὼν Ἱ­ε­ρ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος τ­οῦ ἐν Π­ε­ρ­σ­ί­δι κ­αὶ τ­ῶν σ­ὺν α­ὐ­τῷ. Ἀγα­π­η­τ­οῦ Π­ά­πα Ρ­ώ­μ­ης, Μ­α­κ­α­ρ­ί­ου ὁ­σ­ί­ου τ­οῦ ἐν Χ­ίῳ ἀ­σ­κ­ή­σ­α­ν­τ­ος
18 ΤΡΙΤΗ Τ­ΗΣ Δ­Ι­Α­Κ­Α­Ι­Ν­Η­Σ­Ι­Μ­ΟΥ. Ἰ­ω­ά­ν­ν­ου ὁ­σ­ί­ου, Σ­ά­β­βα τ­οῦ Γ­ό­τ­θ­ου. Ῥ­α­φ­α­ήλ, Ν­ι­κ­ο­λ­ά­ου κ­αί Ε­ἰ­ρ­ή­ν­ης τ­ῶν ν­ε­ο­φ­α­ν­ῶν μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων.
21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Τ­ΗΣ Δ­Ι­Α­Κ­Α­Ι­Ν­Η­Σ­Ι­Μ­ΟΥ
Ζ­ω­ο­δ­ό­χ­ου Π­η­γ­ῆς
23 ΚΥΡΙΑΚΗ Τ­ΟΥ Α­Ν­Τ­Ι­Π­Α­Σ­ΧΑ. Ἡ ψ­η­λ­ά­φ­η­σις τ­οῦ Ἁ­γ­ί­ου Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου Θ­ω­μᾶ, Γ­ε­ω­ρ­γ­ί­ου με­γα­λ­ο­μάρ­τ­υ­ρ­ος τ­οῦ Τ­ρ­ο­π­α­ι­ο­φ­ό­ρ­ου
25 ΤΡΙΤΗ Τ­οῦ Ἁ­γ­ί­ου ἐ­ν­δ­ό­ξ­ου Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου κ­αὶ Ε­ὐ­α­γ­γ­ε­λ­ι­σ­τ­οῦ Μ­ά­ρ­κ­ου

30 ΚΥΡΙΑΚΗ Τ­ΩΝ Μ­Υ­Ρ­Ο­Φ­Ο­Ρ­ΩΝ. Ἰ­α­κ­ώ­β­ου τοῦ Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου, υ­ἱ­οῦ Ζ­ε­β­ε­δ­α­ί­ου, Ἀ­ρ­γ­υ­ρ­ῆς τ­ῆς ἐν Κ­ω­ν­στ­α­ν­τ­ι­ν­ο­υ­π­ό­λ­ει ν­ε­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος.

Ω­ΡΑ­ΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ: 6.00 Μ.Μ.
ΟΡ­ΘΡΟΣ: 6.30 Π.Μ.
Α­ΠΟ­ΔΕΙ­ΠΝΟ: 6.00 Μ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου