Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

ΑΙ­ΜΟ­ΔΟ­ΣΙ­Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ


ΑΙ­ΜΟ­ΔΟ­ΣΙ­Α

       Τὴν Τρί­τη, 23/05 καὶ ὥ­ρα 5.00 μ.μ. ἕ­ως 7.00 μ.μ. θὰ γί­νει ἡ κα­θι­ε­ρω­μέ­νη αἱ­μο­δο­σί­α τῆς Ἐ­νο­ρί­ας Ἀ­πο­στό­λου Παύ­λου .
       Ἡ προ­σφο­ρὰ αἵ­μα­τος θε­ω­ρεῖ­ται πρά­ξη ὕ­ψι­στης ἀ­ξί­ας καὶ ἀ­γά­πης Χρι­στι­α­νι­κῆς. Στοὺς δύ­σκο­λους και­ροὺς ποὺ ζοῦ­με, ποὺ ἡ ἀν­θρω­πι­ὰ ἔ­χει χα­θεῖ καὶ τὸ συμ­φέ­ρον βα­σι­λεύ­ει στὶς σχέ­σεις τῶν ἀν­θρώ­πων, τὸ μό­νο ποὺ μᾶς ἀ­πο­μέ­νει εἶ­ναι ἡ προ­σφο­ρὰ αὐ­τὴ τῆς ἀ­γά­πης μας πρὸς τὸν πά­σχον­τα ἀ­δελ­φό μας.
     Ὅ­σοι μὲ τὴ βο­ή­θει­α τοῦ Θε­οῦ εἴ­μα­στε ὑ­γι­εῖς καὶ δὲν ἔ­χο­με δώ­σει αἷ­μα τοὺς τε­λευ­ταί­ους 4 μῆ­νες νὰ δώ­σου­με τὸ πα­ρόν μας τὴν Τρί­τη στὴν Αἴ­θου­σα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ὅ­που θὰ γί­νει ἡ αἱ­μο­δο­σί­α.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου