Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

3 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Πρὸ τῆς Πεν­τη­κο­στῆς (Ψυ­χο­σάβ­βα­τον)
4 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Τ­ΗΣ Π­Ε­Ν­Τ­Η­Κ­Ο­Σ­Τ­ΗΣ, Ἀ­πό­στ. (Πράξ. β΄[2] 1 - 11), Εὐ­αγγ. (Ιω. ζ'[7] 37 – 52. η’[8] 12)
Μ­η­τ­ρ­ο­φ­ά­ν­ο­υς Ἀ­ρ­χ­ι­επ. Κ­ων/π­ό­λ­ε­ως, Μ­ά­ρ­θας κ­αὶ Μ­α­ρ­ί­ας ἀ­δ­ε­λ­φ­ῶν τ­οῦ Λ­α­ζ­ά­ρ­ου, Ἰ­ω­ά­ν­ν­ου ὁ­σ­ι­ομ. ἡ­γ­ο­υ­μ­έ­ν­ου τ­ῆς Μ­ο­ν­ῆς Μ­ο­ν­α­γ­ρ­ί­ου τ­ῆς Κ­ύ­π­ρ­ου
5 ΔΕΥΤΕΡΑ Α­ΓΙΟΥ ΠΝΕΥ­ΜΑ­ΤΟΣ,
Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου
11 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ Α­ΓΙ­ΩΝ ΠΑΝ­ΤΩΝ. Ἀπόστ. (Εβρ.ια΄[11] 33 – ιβ΄[12] 2), Εὐ­αγγ. (Ματθ.ι΄[10] 32 – 33, 37 – 38, ιθ΄[19] 27 – 30)
Βαρ­νά­βα Ἀ­πο­στό­λου ἱ­δρυ­τοῦ καὶ προ­στά­του τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Κύ­πρου καί Ἁ­γί­ου Λου­κᾶ Ἐ­πι­σκό­που Κρι­μαί­ας. (Πα­νη­γυ­ρί­ζει ὁ Να­ός μας).
18  ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀ­πό­στ. (Ρωμ. β΄[2] 10 - 16), Εὐ­αγγ. (Ματθ. δ'[4] 18 - 23)
Λεοντίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Αἰθερίου μάρτυρος, Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως Κύπρου
20 ΤΡΙΤΗ Με­θο­δί­ου ἐ­πι­σκό­που Πα­τά­ρων, Νι­κο­λά­ου Κα­βά­σι­λα ὁ­σί­ου
24 ΣΑΒΒΑΤΟΝ  Γε­νέ­σιον τοῦ Τι­μί­ου ἐν­δό­ξου Προ­φή­του Προ­δρό­μου καὶ Βα­πτι­στοῦ Ἰ­ω­άν­νου, Παναγιώτου νεομάρτυρος
25 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀ­πό­στ. (Ρωμ. ε΄[5] 1 - 10), Εὐ­αγγ. (Ματθ. Ϛ'[6] 22 - 33)
Φεβρωνίας Ὁσιομάρτυρος. Ὀρεντίου καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων
29 ΠΕΜΠΤΗ ΠΕ­ΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥ­ΛΟΥ τῶν Πρω­το­κο­ρυ­φαί­ων Ἀ­πο­στό­λων, (Πα­νη­γυ­ρί­ζει ὁ Να­ός μας).
ΩΡΑΡΙΟ
Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ : 6.30 Μ.Μ.
ΟΡ­ΘΡΟΣ : 6.30 Π.Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου