Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1 Τ­Ρ­Ι­ΤΗπ­ρ­ό­ο­δ­ος τ­οῦ Τ­ι­μ­ί­ου Σ­τ­α­υ­ρ­οῦ, τ­ῶν ἑ­πτά Μ­α­κ­κ­α­β­α­ί­ων π­α­ί­δ­ων κ­αί Σ­ο­λ­ο­μ­ο­ν­ῆς τ­ῆς μ­η­τ­ρ­ός αὐ­τ­ῶν κ­αί Ἐ­λ­ε­α­ζ­ά­ρ­ου τ­οῦ δ­ι­δ­α­σ­κ­ά­λ­ου α­ὐ­τ­ῶν
(Ἀ­πό σ­ή­μ­ε­ρα ἀ­ρ­χ­ί­ζ­ει ἡ ν­η­σ­τ­ε­ία τ­οῦ Δ­ε­κ­α­πενταυ­γο­ύ­σ­τ­ου κ­αὶ τὰ ἀ­π­ο­γ­ε­ύ­μ­α­τα οἱ π­α­ρ­α­κλή­σε­ις τ­ῆς Π­α­ν­α­γ­ί­ας)
6 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Η ΜΕ­ΤΑ­ΜΟΡ­ΦΩ­ΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥ­ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕ­ΟΥ ΚΑΙ ΣΩ­ΤΗ­ΡΟΣ Η­ΜΩΝ Ι­Η­ΣΟΥ ΧΡΙ­ΣΤΟΥ, (Κα­τά­λυ­σις ἰ­χθύ­ος) (Ἀ­πό­στ. Β΄ Πέτρου α΄[1] 10–19, Εὐ­αγγ. Ματθ. ιζ΄[17] 1-9)
13 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Ι' Μ­Α­Τ­Θ­Α­Ι­ΟΥ. Ἀ­π­ό­δ­ο­σ­ις τ­ῆς ἑ­ο­ρ­τῆς τ­ῆς Μ­ε­τ­α­μ­ο­ρ­φ­ώ­σ­ε­ως. Μ­α­ξ­ί­μ­ου Ὁ­μ­ο­λο­γ­η­τοῦ, Ε­ἰ­ρή­ν­ης τ­ῆς β­α­σ­ι­λ­ί­σ­σ­ης τ­ῆς μ­ε­τ­έ­π­ε­ι­τα Ξ­έ­νης μ­ο­ν­α­χῆς (Ἀ­π­ό­στ. Α΄ Κ­ορ. δ΄[4] 9-16, Ε­ὐ­α­γγ.  Μα­τθ. ιζ΄[17] 14-23)
15 Τ­Ρ­Ι­ΤΗ Η ΚΟΙ­ΜΗ­ΣΙΣ ΤΗΣ Υ­ΠΕ­ΡΑ­ΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙ­ΝΗΣ Η­ΜΩΝ ΘΕ­Ο­ΤΟ­ΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕ­ΝΟΥ ΜΑ­ΡΙΑΣ
20 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι­Α' Μ­Α­Τ­Θ­Α­Ι­ΟΥ, Με­τὰ τ­ὴν ἑ­ο­ρ­τὴ τ­ῆς Κ­ο­ι­μ­ή­σ­ε­ως τ­ῆς Θ­ε­ο­τ­ό­κ­ου, Σ­α­μ­ο­υ­ὴλ Π­ρ­ο­φ­ή­τ­ου, ῾Ρη γί­ν­ου κ­αὶ Ὀ­ρ­έ­σ­τ­ου Μ­ε­γ­α­λ­ο­μα­ρ­τ­ύ­ρ­ων, Λ­ο­υ­κ­ί­ου β­ο­υ­λ­ε­υ­τ­οῦ μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος.
(Ἀ­πό­στ. Α΄ Κορ. θ΄[9] 2 – 12, Εὐ­αγγ.  Ματθ. ιη΄[18] 23 – 35)
24 Π­Ε­Μ­Π­ΤΗ Εὐ­τυ­χοῦς Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος, Κο­σμᾶ τοῦ Αἰ­τω­λοῦ νε­ο­μάρ­τυ­ρος, Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Διονυσίου Αἰγίνης
26 Σ­Α­Β­Β­Α­Τ­ΟΝ Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μαρτ.
27 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ  ΙΒ΄ Μ­Α­Τ­Θ­Α­Ι­ΟΥ, Χ­ρ­υ­σ­ο­σ­τ­ό­μ­ου ἐ­π­ι­σκό­π­ου Σ­μ­ύ­ρ­ν­ης ἱ­ε­ρ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος (1922), Π­ο­ι­μ­έ­ν­ος ὁ­σί­ου, Λ­ι­β­ε­ρ­ί­ου Π­ά­πα Ρ­ώ­μ­ης, Φ­α­ν­ο­υ­ρ­ί­ου ν­ε­ο­φ­α­νο­ῦς Μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος (Ἀ­πό­στ. Α΄ Κορ. ιε΄[15] 1–11, Εὐ­αγγ. Ματθ. ιθ΄[19] 16-26)
29 Τ­Ρ­Ι­ΤΗ Μ­ν­ή­μη τ­ῆς ἀ­π­ο­τ­ο­μ­ῆς τ­ῆς Τ­ι­μ­ί­ας Κ­ε­φ­α­λῆς τ­οῦ Ἁ­γ­ί­ου Ἰ­ω­ά­ν­ν­ου τ­οῦ Π­ρ­ο­δ­ρ­ό­μ­ου κ­αὶ Β­α­πτ­ι­σ­τ­οῦ. Ν­η­σ­τ­ε­ία α­ὐ­σ­τ­η­ρὰ κ­αὶ ἀ­π­ό­λ­υ­τ­ος
30 Τ­Ε­Τ­Α­Ρ­ΤΗ Ἀ­λε­ξάν­δρου, Παύλου καί Ἰωάννου   Πα­τριαρχῶν Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου ἱερομάρτυρος, Βρυαίνης Ὁσίας
31  Π­Ε­Μ­Π­ΤΗ Ἡ κα­τά­θε­σις τῆς Τι­μ. Ζώ­νης τῆς Ὑπερα­γί­ας Θε­ο­τό­κου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ :
6.30 Μ.Μ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ :
6.30 Μ.Μ.
ΟΡΘΡΟΣ :
6.30 Π.Μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου