Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδή τοῦ νέου ἔτους. Συμεὼν τοῦ Στυλίτου, Μνήμη τῶν ἁγίων 40 Παρθενομαρτύρων γυναικῶν καί Άμμούν τοῦ διδασκάλου αὐτῶν
2 ΣΑΒΒΑΤΟ Μά­μαν­τος Μάρ­τ., Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Νη­στευ­τοῦ
3 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΙΓ΄Μ­Α­Τ­Θ­Α­Ι­ΟΥ, Ἀ­πό­στ. (Α΄ Κορ. ιϚ΄[16] 13 – 24), Εὐ­αγγ.  (Ματθ. κα΄[21] 33 – 42) 
Χλό­ης τῆς Κο­ριν­θί­ας, Πο­λυ­δώ­ρου Νε­ο­μάρ­τυ­ρος, Ἀνθίμου ἱερομ., Θεοκτίστου ὁσίου, Ἀνακομιδή λ­ε­ι­ψ­ά­ν­ων Ν­ε­κ­τ­α­ρ­ί­ου Π­ε­ν­τ­α­π­ό­λ­ε­ως
Μ­έ­ρα ἀ­φ­ι­ε­ρ­ω­μ­έ­νη σ­το π­ε­ρ­ι­β­ά­λ­λ­ον
6 ΤΕΤΑΡΤΗ, Ἀ­ν­ά­μ­ν­η­σ­ις τ­οῦ ἐν Χ­ώ­ν­α­ις θ­α­ύ­μ­α­τ­ος τ­οῦ Ἀ­ρ­χ­α­γ­γ­έ­λ­ου Μ­ι­χ­α­ήλ.
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Τό Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημων Θεοτόκου
10 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ Υ­ΨΩ­ΣΕ­ΩΣ, Ἀ­πό­στ. (Γαλ. Ϛ΄[6]  11 - 18) , Εὐ­αγγ.   (Ἰ­ω. γ΄ [3] 13 - 17)
Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων, Πουλχερίας τῆς Βασιλίσσης, Ἀπελλοῦ, Λουκᾶ καὶ Κλήμεντος τῶν Ἀποστόλων.
14 ΠΕΜΠΤΗ Η ΠΑΓ­ΚΟ­ΣΜΙΟΣ Υ­ΨΩ­ΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙ­ΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩ­Ο­ΠΟΙ­ΟΥ ΣΤΑΥ­ΡΟΥ
(Ν­η­σ­τ­ε­ία, α­ὐ­σ­τ­η­ρά κ­αί ἀ­π­ό­λ­υ­τ­ος)
17 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Ἀ­πό­στ. (Γαλ. β΄[2]  16 - 20) , Εὐ­αγγ. (Μάρκ. η΄[8]  34 - θ΄[9] 1)
Σο­φί­ας, Πί­στε­ως, Ἐλ­πί­δος καὶ Ἀ­γά­πης τῶν Μαρ­τ., Ἡ­ρα­κλει­δί­ου ἐ­πι­σκό. Τα­μα­σέ­ων, Αὐ­ξι­βί­ου ἐ­πι­σκ.­ Σό­λων, Ἀ­να­στα­σί­ου ὁ­σ.­ ἐν Πε­ρι­στε­ρω­νο­πη­γῇ Κύ­πρου
20 ΤΕΤΑΡΤΗ Ε­ὐ­σ­τ­α­θ­ί­ου μ­ε­γ­α­λ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος, Θ­ε­ο­πί­στης τῆς σ­υ­μ­β­ί­ας α­ὐ­τ­οῦ κ­αὶ Ἀ­γ­α­π­ί­ου κ­αὶ Θ­ε­ο­π­ί­στου τ­ῶν υ­ἱ­ῶν α­ὐ­τ­ῶν
 23 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Σύλ­λη­ψις Προ­δρό­μου, Ξαν­θίπ­πης καί Πο­λυ­ξέ­νης τῶν αὐ­τα­δέλ­φων ὁ­σί­ων.
24 ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄  ΛΟΥ­ΚΑ,  Ἀ­πό­στ. (Β΄ Τιμ. γ΄[3]  10 - 15) ,) Εὐ­αγγ. (Λουκ. ε΄[5] 1 - 11)
Θέ­κλης με­γα­λομ. καί Ἰ­σα­πο­στό­λου, Σι­λουα­νοῦ ὁ­σ. τοῦ Ἀ­θω­νί­του
26 ΤΡΙΤΗ Ἡ Με­τά­στα­σις τοῦ Ἁ­γί­ου ἐν­δό­ξου καὶ πα­νευ­φή­μου Ἀ­πο­στό­λου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Θε­ο­λό­γου καὶ Εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ
28 ΠΕΜΠΤΗ Ν­ε­ο­φ­ύ­τ­ου τ­οῦ Ἐ­γ­κ­λ­ε­ί­σ­τ­ου, Χ­α­ρ­ί­τω­ν­ος ὁ­μ­ο­λ­ο­γ­η­τ­οῦ, Α­ὐ­ξ­ε­ν­τ­ί­ου ὁ­σίων
29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κ­υ­ρ­ι­α­κ­οῦ τ­οῦ Ἀ­ν­α­χ­ω­ρ­η­τ­οῦ, Π­ε­τ­ρ­ω­ν­ί­ας μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος

ΩΡΑΡΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.00 Μ.Μ.
 ΟΡΘΡΟΣ: 6.30 Π.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου