Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ. ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ
  Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ
(27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. ᾽Αδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραότητος· σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. ᾽Αλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.                     
(Γαλ. ε΄[5] 22-26, Ϛ΄[6] 1-2)

ΕΡ­ΜΗ­ΝΕΙΑ (Π.Ν.ΤΡΕΜ­ΠΕ­ΛΑ)

Ἀδελφοί, ὁ καρπός μως πού παράγει τό γιον Πνεμα μέ τό φωτισμό καί τή χάρη πού χορηγε στίς ψυχές μας, ε­­ναι γάπη, χαρά πού προέρχεται πό τήν γαθή συν­­είδηση, ερήνη πού εναι χώριστη π’ ατήν, νοχή καί πλατιά καρδιά στίς δικίες πού μς κάνουν ο λλοι, γαθή διάθεση καί καλοσύνη, εεργετική διά­θεση καί συμπεριφορά, πίστη καί ξιοπιστία στά λόγια καί τίς ποσχέσεις μας, 23 πραότητα, γκράτεια σέ τιδήποτε πονηρό. ­­­πέ­ναντι στούς νθρώπους πού χουν τίς ρε­τές ατές δέν σχύει νόμος. 24 Κι σοι νήκουν πραγματικά στό Χριστό, χουν νε­­­κρώσει τό σαρκικό νθρωπο μέ τά πάθη καί τίς πι­θυ­μίες του. 25 άν ζομε σύμφωνα μέ τίς μπνεύσεις το γίου Πνεύματος, ς συμπεριφερόμαστε καί σύμφωνα μέ τίς προσταγές το γίου Πνεύματος καί χι κινούμενοι πό λατήρια διοτέλειας καί ματαιοδοξίας. 26 ς μή γινόμαστε ματαιόδοξοι, προκαλώντας ­­νας τόν λλο σέ φιλονικίες καί φθονώντας νας τόν λλο. 1 Σᾶς κάνω προσεκτικούς στή ματαιοδοξία καί τό φθό­­νο, διότι οἱ ἀδυναμίες τῶν ἀδελφῶν γίνονται ἀφορ­­­μή νά ἐκδηλώνει ὁ ἕνας κι ὁ ἄλλος τή φιλαρχία του. Ὄχι, ἀδελφοί· κι ἐάν ἀπό ἀδυναμία πέσει ἕνας ἄν­­­­­­­­­­θρωπος σέ κάποιο ἁμάρτημα, ἐσεῖς πού εἶστε πνευ­μα­­­­­τικά ἰσχυροί, νά τόν διορθώνετε καί νά τόν παι­δα­γω­­­­­­­­­­­­γεῖτε μέ πνεῦμα πραότητος. Ἐσύ μάλιστα πού δι­ορ­θώ­­­­­­νεις τόν ἄλλο πρόσεχε τόν ἑαυτό σου μήν πέσεις κι ἐσύ σέ πειρασμό· καί θά συμβεῖ αὐτό εἴτε μέ τό νά πα­ρα­­­­­­­­­­­­­­­συρθεῖς στό ἴδιο ἁμάρτημα, εἴτε μέ τό νά κυ­ρι­ευθεῖς ἀπό ἀνυπομονησία ἤ ματαιοδοξία καί φιλαρ­χία, καί γε­νι­κότερα ἀπό ἐγωισμό. 2 Γιά νά προστατεύεστε λοιπόν ἀπό τόν κίνδυνο νά πέ­σετε κι ἐσεῖς, νά ὑπομένετε ὁ ἕνας τίς ἐνοχλήσεις τοῦ ἄλ­λου, πού ὀφείλονται στά ἐλαττώματα καί τίς ἐλλεί­­ψεις του· κι ἔτσι, μέ τήν ὑπομονετική αὐτή ἀνοχή, ἐκ­πλη­­­ρῶστε τελείως τό νόμο τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τήν ἐντο­­­λή τῆς ἀγάπης. Ἄνθρωπος πού δέν ὑπομένει μέ ἀγά­πη τήν ἀδυναμία τοῦ ἄλλου, δέν συναισθάνεται ὅτι ἔχει κι αὐτός ἐλαττώματα, ἀλλά ἔχει μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυ­τό του. Ἡ ἰδέα του ὅμως αὐτή εἶναι ψεύτικη.

ΤΟ ΙΕΡΟ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΟΡΘΡΟΥ)
Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· 38καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 39ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 40Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. 41ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται. 42καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.
       (Ματθ. ι΄[10] 37-42, ια΄[11] 1)
                                                                                                            

ΕΡ­ΜΗ­ΝΕΙΑ (Π.Ν.ΤΡΕΜ­ΠΕ­ΛΑ)
Εἶπε ὁ Κύριος· 7 Ἐ­κ­ε­ῖ­ν­ος π­ού ἀ­γ­α­πᾶ τ­όν π­α­τ­έ­ρα τ­ου τή μ­η­τ­έ­ρα τ­ου π­ε­ρ­ι­σ­σ­ό­τ­ε­ρο ἀ­πό μ­έ­να, κ­αί μέ ἀ­ρ­ν­ε­ῖ­τ­αι γ­ιά νά μή χ­ω­ρ­ι­σ­θ­ε ἀ­πό τ­ο­ύς γ­ο­ν­ε­ς τ­ου, δ­έν ἀ­ξ­ί­ζ­ει γ­ιά μ­έ­να. Κι ἐ­κ­ε­ῖ­ν­ος π­ού ἀ­γ­α­πᾶ τό γ­ιό τ­ου τ­ήν κ­ό­ρη τ­ου π­ε­ρ­ι­σ­σ­ό­τ­ε­ρο ἀ­πό μ­έ­να, δ­έν ε­­ν­αι ἄ­ξ­ι­ος νά λ­έ­γ­ε­τ­αι μ­α­θ­η­τ­ής μ­ου. 38 Κι ἐ­κ­ε­ῖ­ν­ος π­ού δ­έν π­α­ί­ρ­ν­ει τ­ήν ἀ­π­ό­φ­α­ση νά ὑ­π­ο­σ­τ­εῖ σ­τ­α­υ­ρ­ι­κό θ­ά­ν­α­το κ­αί δ­έν ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­εῖ π­ί­σω μ­ου μέ τ­ήν ἀ­π­ό­φ­α­ση α­­τή, δ­έν μ­ι­μ­ε­­τ­αι δ­η­λ­α­δή σέ ὅ­λα τό π­α­ρ­ά­δ­ε­ι­γ­μά μ­ου, δ­έν ἀ­ξ­ί­ζ­ει γ­ιά μ­έ­να. 39 Ἐκεῖνος ποὺ σὲ καιρὸ διωγμῶν θὰ ἀποφύγει τὸ μαρτύριο καὶ θὰ διασώσει τὴ σωματικὴ ζωή του, θὰ χάσει τὴν ὑψηλότερη, τὴν εὐτυχισμένη αἰώνια ζωή, τὴν ὁποία κερδίζει κανεὶς μὲ τὸ μαρτύριο. Κι ἐκεῖνος ποὺ θὰ χάσει τὴ ζωή του γιὰ τὴν πίστη του σὲ μένα, θὰ κερδίσει τὴν ὑψηλότερη καὶ εὐτυχισμένη αἰώνια ζωή. 40 Καὶ οἱ μεγάλες αὐτὲς ἀμοιβὲς δὲν εἶναι μόνο γιὰ σᾶς ποὺ θὰ κηρύττετε τὸ εὐαγγέλιο. Ἀλλὰ κι ἐκεῖνος ποὺ σᾶς ὑποδέχεται γιὰ φιλοξενία ὡς διακόνους τοῦ εὐαγγελίου μου, ὑποδέχεται ὄχι ἐσᾶς ἀλλὰ ἐμένα. Κι ἐκεῖνος ποὺ ὑποδέχεται ἐμένα, ὑποδέχεται τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ Πατέρα, ποὺ μὲ ἀπέστειλε στὸν κόσμο. 41 Ἐκεῖνος ποὺ ὑποδέχεται καὶ ὑποστηρίζει καὶ βοηθᾶ ἕναν προφήτη, ἐπειδὴ εἶναι προφήτης, θὰ πάρει τὴν ἴδια ἀνταμοιβὴ ποὺ θὰ πάρει κι ὁ προφήτης. Κι ἐκεῖνος ποὺ ὑποδέχεται τὸν δίκαιο, ἐπειδὴ εἶναι δίκαιος, θὰ πάρει τὴν ἴδια ἀνταμοιβὴ ποὺ θὰ πάρει κι ὁ δίκαιος. 42 Ἐκεῖνος ἐπίσης ποὺ θὰ προσφέρει σ᾿ ἕναν ἀπὸ τοὺς μαθητές μου, αὐτοὺς ποὺ ὁ κόσμος θεωρεῖ μικροὺς καὶ ἄσημους, ἔστω κι ἕνα μόνο ποτήρι κρύο νερὸ ποὺ πρόχειρα θὰ τὸ πάρει ἀπὸ τὴν πηγὴ καὶ δὲν θὰ κάνει τὸν κόπο νὰ τὸ βράσει, καὶ θὰ προσφέρει τὴν ἐλάχιστη αὐτὴ ἢ παρόμοια ἐξυπηρέτηση σ᾿ αὐτὸν ἐπειδὴ εἶναι μαθητής μου, ἀληθινὰ σᾶς λέω, δὲν θὰ χάσει στὴ μέλλουσα ζωὴ τὴν ἀνταμοιβὴ ποὺ τοῦ ἀνήκει. 1 Κι ταν ησος τελείωσε νά δίνει ντολές καί δηγίες στούς δώδεκα μαθητές του, κι κενοι φυγαν γιά τήν περιοδεία τους, νεχώρησε κι ατός πό κε γιά νά συνεχίσει τήν κατ’ δίαν διδασκαλία του στά σπίτια καί τό δημόσιο κήρυγμά του στίς συναγωγές καί τά πόλοιπα δημόσια κέντρα τν ουδαϊκν πόλεων.

ΤΟ ΙΕΡΟ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.
(Ματθ. ια΄[11] 27-30)

ΕΡ­ΜΗ­ΝΕΙΑ (Π.Ν.ΤΡΕΜ­ΠΕ­ΛΑ)

Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς Μαθητές του· 27 λα παραδόθηκαν σέ μένα πό τόν Πατέρα μου, καί λαβα καί ς νθρωπος κάθε ξουσία καί δύναμη. Κι πειδή χω ς Λόγος τήν δια οσία μέ τόν Πατέρα μου καί εμαι πειρος πως κενος, κανείς λλος δέν γνωρίζει τελείως τόν Υό καί ποιά εναι φύση καί ο βουλές το Υο, παρά μόνον Πατέρας. πειρος μόνο πό τόν πειρο μπορε πλήρως καί τελείως νά γνωσθε. λλά καί τόν Πατέρα κανείς λλος δέν γνωρίζει στό βάθος καί τήν οσία του παρά μόνον Υός, περιορισμένα μως τόν γνωρίζει κι κενος στόν ποο Υός θά θελήσει νά τόν ποκαλύψει. 28 Θέλει μως Υός νά καταστήσει γνωστό τόν Πατέρα του σέ λους σους χουν ελικρινή πόθο νά δε­χθον τή γνώση ατή. Καί γι’ ατό σς προσκαλε: ­λ­­τε σέ μένα λοι σοι εστε κουρασμένοι καί φορτωμένοι πό τό βάρος τς μαρτίας καί τν θλίψεων, κι πό τό φόρτωμα τν φαρισαϊκν παραδόσεων, μέ τίς ποες θεόπνευστος νόμος μεταβλήθηκε σέ φορτίο δυσβάστακτο. λτε σέ μένα, κι γώ θά σς ξεκουράσω. 29 Πάρτε πάνω σας τό ζυγό τς ποταγς σέ μένα καί τή διδασκαλία μου, καί μάθετε πό μένα τι εμαι πράος καί ταπεινός στό φρόνημα καί τήν σωτερική διάθεση, καί θά βρετε νάπαυση καί ερήνη στίς ψυχές σας. 30 Διότι ζυγός τς πακος σέ μένα καί τή διδασκαλία μου εναι παλός καί φέλιμος σ’ ατόν πού τόν σηκώνει· καί τό φορτίο τν ποχρεώσεων καί καθηκόντων πού θέτω γώ πάνω στούς πιστούς μου εναι λαφρύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου