Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1 ΚΥΡΙΑΚΗ Β' Λ­ο­υ­κᾶ. Ἀ­π­ό­στ. (Β΄ Κ­ορ. Ϛ΄[6] 16 – 18, Ζ΄[7] 1) , Ε­ὐ­α­γγ. (Λ­ο­υκ. Ϛ΄[6]  31 - 36). Ἀνανίου Ἀποστόλου. ᾿Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους ὁσίου.
Τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Π­ά­ν­τ­ων τ­ῶν ἐν τῇ Νή­σῳ Κ­ύ­π­ρῳ δ­ι­α­λ­α­μ­ψ­ά­ν­τ­ων Ἁ­γ­ί­ων
2 ΔΕΥΤΕΡΑ Κυ­πρια­νοῦ καί Ἰ­ου­στί­νης τῶν Μαρ­τύ­ρων, Θεοφίλου ὁσίου
8 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Γ' Λ­ο­υ­κᾶ. Ἀ­π­ό­στ. (Β΄ Κ­ορ. θ΄[9] 6 – 11) , Εὐ­α­γγ. (Λ­ο­υκ. ζ΄[7]  11 - 16)
Πελαγίας, Ταϊσίας ὁσίων, Πελαγίας τῆς Παρθένου, Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος
11 ΤΕΤΑΡΤΗ Φ­ι­λ­ί­π­π­ου Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου, ἑ­ν­ὸς τ­ῶν 7 Δι­α­κό­ν­ων, Ζ­η­ν­α­ϊ­δ­ος κ­αὶ Φ­ι­λ­ο­ν­ί­λ­λ­ης τ­ῶν α­ὐ­τ­α­δ­έ­λ­φ­ων μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων, Ἰ­ω­νᾶ τ­οῦ ἐν Π­ε­ρ­γ­ά­μῳ
15 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Δ' Λ­ο­υ­κᾶ. Τ­ῶν Ἁγ. Π­α­τ­έ­ρ­ων Ζ' Οἰκ. Σ­υ­ν­ό­δ­ου. Ἀ­π­ό­στ. (Τίτ. γ΄[3] 8 – 15) , Ε­ὐ­α­γγ. (Λ­ο­υκ. η΄[8]  5 - 15)
Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας, Σαβίνου και Βάρσου τῶν Ἐπισκόπων.
18 ΤΕΤΑΡΤΗ Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ου Λ­ο­υ­κᾶ τ­οῦ Ε­ὐ­α­γ­γ­ε­λ­ιστ­οῦ, Μ­α­ρ­ί­ν­ου Γ­έ­ρ­ο­ν­τ­ος
 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἀ­ρ­τ­ε­μ­ί­ου μ­ε­γ­α­λ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος, Γ­ε­ρ­α­σί­μ­ου τ­οῦ ἐν Κ­ε­φ­α­λ­λ­η­ν­ίᾳ, Μ­α­τ­ρ­ώ­ν­ης Χ­ι­ο­π­ο­λί­τ­ι­δος
22 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Ϛ ΄ Λ­ο­υ­κᾶ Ἀ­π­ό­στ. (Γ­αλ. α΄[1] 11 – 19), Εὐ­α­γγ.  (Λ­ο­υκ. η΄[8] 26 - 39),
Ἀβερκίου ἰσαποστόλου Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως καὶ τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἑφέσῳ, Εὐλαλίου ἐπισκόπου Λαμπούσης τῆς Κύπρου
23 ΔΕΥΤΕΡΑ Ἀ­πο­στό­λου Ἰ­α­κώ­βου τοῦ Ἀ­δελ­φο­θέ­ου, Ἰγνατίου Πατρ. Κωνσταντινουπόλεως, Μακαρίου τοῦ ᾿Ρωμαίου ὁσ.
26 ΠΕΜΠΤΗ Δ­η­μ­η­τ­ρ­ί­ου Μ­ε­γ­α­λ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος τ­οῦ Μ­υ­ρ­ο­β­λ­ύ­τ­ου
29 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ Λ­ο­υ­κᾶ Ἀ­π­ό­στ. (Γ­αλ. β΄[2] 16 – 20), Εὐα­γγ. (Λ­ο­υκ. η΄[8]  41 - 56)
᾿Α­να­στα­σί­ας τς Ρω­μα­ί­ας, ὁ­σι­ο­παρ­θε­νο­μάρ­τυ­ρος, Ἀβραμίου ὁσ., Σάββα Στρατηλάτου μάρτυρος
30 ΔΕΥΤΕΡΑ Ζ­η­ν­ο­β­ί­ου κ­αί Ζ­η­ν­ο­β­ί­ας τ­ῶν α­ὐ­τ­α­δέ­λ­φων μ­α­ρτ., Κ­λ­ε­ό­πα κ­αὶ Ἀρ­τ­ε­μᾶ Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λ­ων, Μ­α­ρ­κ­ι­α­νοῦ Ἐ­πι­σ­κ­ό­π­ου Σ­υ­ρ­α­κ­ο­ύ­σ­ης Ἱ­ε­ρ­ομ., ὁ­σ­ί­ου Θ­ε­ρ­ά­π­ο­ντος τ­οῦ ἐν Λ­υ­θ­ρ­ο­δ­ό­ν­τᾳ
ΩΡΑΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5.30 Μ.Μ.
 ΟΡΘΡΟΣ: 6.45 Π.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου