Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (24/11) Κλήμεντος ἐπισκόπου Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας, Φιλουμένου μάρτυρος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (24/11) Κλήμεντος ἐπισκόπου Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας, Φιλουμένου μάρτυρος

Ἀπόστολος: τῶν Πατέρων (Φιλιπ. γ΄[3] 20-21, δ’[4] 1-3)
Ἀδελφοί, ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα. ῞Ωστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί. Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ· ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, Σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
20 συμπεριφορά τους καί τά φρονήματά τους εναι τελείως ντίθετα μέ τά δικά μας. Διότι δική μας πατρίδα καί πολιτεία καί τά δικά μας πολιτικά δικαιώματα εναι στούς ορανούς, π’ που μέ πολύ πόθο περιμένουμε καί τόν Σωτήρα μας, τόν Κύριο ησο Χριστό. 21 Ατός Κύριος καί Σωτήρας μας θά δώσει νέα ν­δο­ξη μορφή στό σμα τς μικρότητος καί ταπεινότητός μας, πού εναι τώρα φθαρτό καί πόκειται σέ πόνους καί σθένειες. Θά τό μεταμορφώσει, γιά νά γίνει μοιο μέ τό δοξασμένο σμα του καί νά ποκτήσει τήν δια ν­­δοξη καί φθαρτη μορφή μ’ κενο. Καί ατή τή μετα­μόρ­φωση θά τήν κάνει μέ τήν πανίσχυρη νέργειά του, μέ τήν ποία μπορε καί νά ποτάξει τά πάντα στόν αυ­­τό του. 1 Συνεπς, δελφοί μου γαπητοί καί πολυπόθητοι, σες πού εστε γιά μένα τόν πόστολο καί διδάσκαλό σας χαρά καί στεφάνι δόξας λόγ τν ρετν σας, σς προτρέπω, γαπητοί μου, τσι νά μένετε σταθεροί στήν ν Κυρί ζωή· πως δηλαδή σς επα προηγουμένως κι πως ταιριάζει σέ νθρώπους πού περιμένουν Σωτήρα πό τούς ορανούς. 2 Παρακαλ τήν Εοδία, παρακαλ καί τή Συντύχη νά χουν τήν μοφροσύνη πού προέρχεται πό τήν νωσή μας μέ τόν Κύριο. 3 Ναί, παρακαλ κι σένα πού βαστάζεις μαζί μου μέ γνησιότητα καί ελικρίνεια τό ζυγό καί τήν εθύνη τς κκλησίας, νά βοηθς καί νά νισχύεις ατές πού γωνίστηκαν καί κακοπάθησαν μαζί μου στό κήρυγμα το Εαγγελίου, μαζί καί μέ τόν Κλήμεντα καί τούς λλους συνεργάτες μου, τν ποίων τά νόματα εναι γραμμένα πτόν Θεό στό βιβλίο τς ζως ς νόματα πολιτν καί κληρονόμων τς πουράνιας βασιλείας.

Εὐαγγέλιο: τῶν Πατέρων (Ἱωάν. ιε΄[15] 17 – ιϚ΄ [16]  2)
Εἶπεν Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους18 Εἰ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς κόσμος20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν21ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν23  ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου25 ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ λόγος γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν26 ὅταν δὲ ἔλθῃ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.
 ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
17 Σς δίνω τίς ντολές ατές, γιά νά γαπτε νας τόν λλον. τσι νωμένοι μέ τήν γάπη θά παρου­σια­σθετε σχυροί καί κατανίκητοι σ’ σους σς μισον. 18 ν σς μισε κόσμος πού βρίσκεται μακριά πό τόν Θεό, μήν ξεχντε ποτέ τι πρίν πό σς μένα πρ­τα χει μισήσει. 19 ν σασταν πό τόν κόσμο καί εχατε καί σες τά μαρτωλά φρονήματα το κόσμου, κόσμος θά σς γαποσε ς δικούς του. πειδή μως δέν εστε πό τόν κόσμο, λλά γώ σς διάλεξα μέσα πό τόν κόσμο καί σς ξεχώρισα π’ ατόν, γι’ ατό σς μισε κό­σμος. 20 Μήν παραξενεύεστε πό τό τι θά συνανττε να τέ­τοιο μίσος στόν κόσμο. λλά νά θυμάστε τό λόγο πού σς επα: Δέν πάρχει δολος νώτερος πό τόν κύ­ρι­ό του. άν μένα, τόν Κύριό σας, καταδίωξαν, θά κα­ταδι­ώ­ξουν κι σς πού εστε δολοι μου. άν φάρ­μο­σαν τό λόγο μου, θά φαρμόσουν καί τό δικό σας λό­γο. 21 λλά λα ατά θά σς τά κάνουν χι πειδή θά τούς φτατε σέ κάτι, λλά ξαιτίας μου, γιά τήν πίστη πού χε­­­­τε καί θά μολογετε στό πρόσωπό μου. Διότι ατοί δέν χουν τή σωστή καί ληθινή γνώση γιά τόν Θεό, πο­ος μέ πέ­στει­λε στόν κόσμο. γνοιά τους μως α­τή εναι δι­και­­ο­λόγητη. 22 άν δέν εχα λθει καί δέν τούς εχα μιλήσει ­­πο­δει­κνύ­οντάς τους μέ τή διδασκαλία μου καί μέ τά θαύματά μου τι εμαι Μεσσίας, δέν θά εχαν μαρτία γιά τήν πι­­στία πού δειξαν σέ μένα. Τώρα μως δέν χουν κα­μία πρόφαση πού νά δικαιολογε τήν μαρτία τους. Καί ε­ναι βαριά καί συγχώρητη μαρτία τους ατή. 23 Διότι κενος πού μισε μένα, μισε συγχρόνως καί τόν Πατέρα μου, πού μέ πέστειλε. 24 ν δέν εχα κάνει νάμεσά τους τά καταπληκτικά καί περφυσικά ργα, τά ποα κανείς λλος πό τούς προ­φτες καί πεσταλμένους το Θεο στήν Παλαιά Δια­­θήκη δέν χει κάνει, δέν θά εχαν μαρτία. Τώρα μως νοχή γιά τήν πιστία τους εναι μεγάλη· διότι καί τά θαύματά μου ατά χουν δε, καί χουν μισήσει καί μένα, καί στό δικό μου πρόσωπο καί τόν Πατέρα μου. 25 λλά μ' ατό πού γινε κπληρώθηκε προφητικός λό­γος πού χει γραφε στό Νόμο πού τούς δόθηκε καί γιά τόν ποο καυχνται. Δηλαδή μέ τό μίσος τους α­­τό παληθεύεται κενο πού λένε ο Ψαλμοί, πού περι­­­­λαμ­βάνονται στό Νόμο, τι μέ μίσησαν χωρίς κανένα λόγο καί χωρίς καμιά ατία. 26 Σέ ντίθεση μως μέ τό δικαιολόγητο καί συγ­χώ­ρη­το ατό μίσος τν ουδαίων, στούς κα­λο­προαίρετους νθρώπους Θεός θά φανερώσει ποιός εμαι. ταν δη­­λαδή λθει Παράκλητος, πού γώ θά σς στείλω πό τόν Πατέρα ς δηγό καί βοηθό σας, τό γιον Πνε­μα δηλαδή, κενος θά μαρτυρήσει γιά μένα. Διότι τό γι­­ον Πνε­­­­­μα ς πηγή τς λήθειας φανερώνει στούς ν­θρώ­­­­πους τήν λήθεια. Ατό κπορεύεται πό τούς κόλπους το Πα­τρός πως ναπηδ ποταμός πό τή φυ­­σική πηγή του. 27 λλά καί σες θά δίνετε μαρτυρία γιά μένα, διότι πό τήν ρχή τς δημόσιας δράσεώς μου εστε μαζί μου μεσοι μάρτυρες τς διδασκαλίας μου καί τν ργων μου. Καθώς μάλιστα θά φωτισθετε τώρα καί πό τόν Παράκλητο, θά δίνετε γιά μένα μαρτυρία σύμφωνη μέ τή μαρτυρία το Παρακλήτου. 1 Σᾶς τά εἶπα αὐτά γιά νά μή σκανδαλισθεῖτε καί κλο­νισθεῖτε στήν πίστη πού ἔχετε πρός ἐμένα ἐξαι­­τίας τοῦ μίσους πού ἐκδηλώνει ἐναντίον μου ὁ κόσμος. 2 Θά σᾶς ἀφορίσουν οἱ Ἰουδαῖοι καί θά σᾶς ἀποκλείσουν ἀπό τίς συναγωγές τους ὡς αἱρετικούς. Ἀλλά σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, ἔρχεται ὥρα κατά τήν ὁποία κάθε διώκτης σας πού θά σᾶς σκοτώνει, θά νομίζει ὅτι ὄχι μόνο δέν κάνει ἔγκλημα, ἀλλά ὅτι μέ τό φόνο αὐτό προσφέρει λατρεία στόν Θεό.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου