Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἀ­ν­α­κ­ο­μ­ι­δή λ­ε­ι­ψ­ά­ν­ων τ­οῦ ἁ­γ­ί­ου Γ­ε­ω­ρ­γ­ί­ου Μ­ε­γ­α­λ­ο­μά­ρ­τ­υ­ρος τοῦ Τ­ρ­ο­π­α­ι­ο­φ­ό­ρ­ου
4 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰ­ω­αν­νι­κί­ου τοῦ Με­γά­λου, Νι­κάν­δρου ἐ­π. Μύ­ρων, Ἑρ­μαί­ου πρε­σβ. καί Γε­ωρ­γί­ου τοῦ Καρ­σλί­δη ὁ­σί­ου
5 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Ε' ΛΟΥΚΑ, Ἀ­π­ό­στ. (Γ­αλ. Ϛ΄[6 11 – 18), Ε­ὐ­α­γγ. (Λ­ο­υκ. ιϚ΄[16], 19-31),
Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης μαρτύρων. Λίνου ἐπισκόπου Ρώμης.
8 ΤΕΤΑΡΤΗ Σύ­να­ξις τῶν Ἀρ­χι­στρα­τή­γων Μι­χα­ήλ καὶ Γα­βρι­ήλ καὶ πα­σῶν τῶν  ἐ­που­ρα­νί­ων δυ­νά­με­ων
9 ΠΕΜΠΤΗ Νε­κτα­ρί­ου Πεν­τα­πό­λε­ως τοῦ θαυ­μα­τουρ­γοῦ
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ὁ­σ.­ Ἀ­ρ­σ­ε­ν­ί­ου Κ­α­π­π­α­δ­ό­κ­ου (†1924).
11 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Μη­νᾶ Με­γα­λο­μ., Βί­κτω­ρος καὶ Βι­κεν­τί­ου καὶ Στε­φα­νί­δος μαρ­τ., Θε­ο­δώ­ρου Στου­δί­του
12 ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ, Ἀ­π­ό­στ. (Β΄ Κ­ορ. θ΄[9] 6 – 11), Ε­ὐ­α­γγ.   (Λ­ο­υκ. ι΄[10], 25-37), Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Νείλου ὁσίου
13 ΔΕΥΤΕΡΑ Ἰ­ω­άν­νου Ἀρ­χι­ε­πι­σκ. Κων­σταν­τι­-
νου­πό­λε­ως τοῦ Χρυ­σο­στό­μου
14 ΤΡΙΤΗ Φ­ι­λ­ί­π­π­ου Ἀ­π., Γ­ρ­η­γ­ο­ρ­ί­ου τοῦ Πα­λ­α­μᾶ
15 ΤΕΤΑΡΤΗ Γουρία, Ἀβίβου καί Σαμωνᾶ μαρτύρων καί ὁμολογητῶν  
16 ΠΕΜΠΤΗ Ματ­θαί­ου τοῦ Ἀ­πο­στό­λου καὶ Εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ.
19 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ Λ­Ο­Υ­ΚΑ, Ἀ­π­ό­στ. (Ἐφεσ. β΄[2] 14-22), Ε­ὐ­α­γγ. (Λο­υκ. ι­β΄[12], 16-21),
Ἀβδιοὺ Προφήτου, Βαρλαάμ, Ἡλιοδώρου, Ἀνθίμου μαρτύρων
21 ΤΡΙΤΗ ΤΑ ΕΙ­ΣΟ­ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕ­Ο­ΤΟ­ΚΟΥ
25 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἡ ἀ­π­ό­δ­ο­σ­ις τ­ῆς ἑ­ο­ρ­τ­ῆς τ­ῶν ε­ἰ­σο­δί­ων τῆς Θ­ε­ο­τ­ό­κ­ου, Α­ἰ­κ­α­τ­ε­ρ­ί­ν­ης κ­αὶ Μ­ε­ρ­κ­ο­υ­ρί­ου, Με­γ­α­λ­ο­μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων
26 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀ­π­ό­στ. (Ἐφεσ. δ΄[4] 1-7), Ε­ὐ­α­γγ. (Λ­ο­υκ.  ιη΄[18], 18-27),
Στυ­λια­νοῦ τοῦ Πα­φλα­γό­νος καί Νί­κω­νος τοῦ «Με­τα­νο­εῖ­τε», ὁ­σί­ων
29 ΤΕΤΑΡΤΗ Πα­ρα­μό­νου καὶ τῶν σὺν αὐ­τῷ μαρ­τύ­ρων, Φι­λου­μέ­νου Ἱ­ε­ρο­σολυ­μί­του, νε­ο­μάρ­τυ­ρος τοῦ Κυ­πρί­ου
30 ΠΕΜΠΤΗ Ἀν­δρέ­ου Ἀ­π. τοῦ Πρω­το­κλή­τουΩΡΑΡΙΟ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 4.30 Μ.Μ.
 ΟΡΘΡΟΣ: 6.30 Π.Μ.
Ἀ­πό τὶς 15 Νο­εμ­βρί­ου ἀρ­χί­ζει ἡ νη­στεί­α τῶν Χρι­στου­γέν­νων

καὶ τὰ «Σα­ραν­τα­λεί­τουρ­γα»

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου