Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ. ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ
    ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ
(26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)  
Ἀδελφοί, παρακαλῶ  ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.
                                                                        (Ἐφεσ. δ΄[4] 1-7)

ΕΡ­ΜΗ­ΝΕΙΑ (Π.Ν.ΤΡΕΜ­ΠΕ­ΛΑ)
Ἀδελφοί, σς παρακαλ ἐγώ πού εμαι φυλακισμένος γιά τό νομα τοῦ Κυρίου, νά πορευθετε καί ζήσετε μέ τρόπο ξιο τς ψηλς κλήσεως πού σᾶς κανε ὁ Θεός. Σς παρακαλ λοιπν νά ζετε μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί πραότητα, μέ μακροθυμία καί ὑπομονή. Νά νέχεσθε μ γάπη ὁ νας τά λαττώματα τοῦ λλου. Καί νά καταβάλλετε κάθε προσπάθεια προκειμένου νά διατηρετε τή μεταξύ σας ἑνότητα μέ τήν ποία σς νωσε τό γιον Πνεῦμα, χρησιμοποιώντας ὡς σύνδεσμο τήν ερήνη, ἡ ὁποία θά σς δένει λους μαζί σ' να. ποτελετε να σμα, τήν κκλησία, κι να Πνεῦμα ζωοποιεῖ τό σμα ατό, ἀφοῦ καί λοι σας κληθήκατε μέ μία λπίδα τς κλήσεώς σας. Διότι ὁ Θες γιά μία καί τήν δια βασιλεία καί γιά τά δια γαθά σς κάλεσε λους. νας καί μόνος Κύριος πάρχει  μία πίστη χουν λοι οἱ Χριστιανοί· να βάπτισμα λαβαν λοι. νας κα μόνος Θες κα Πατέρας ὅλων πάρχει. Ατς κυριαρχε πάνω ἀπ' λους ὡς Δεσπότης. Ἡ δική του δύναμη διαχύνεται κα νεργε διαμέσου ὅλων τν μελν τς κκλησίας σ' ὁλόκληρο τ σμα της. Ατς κατοικε μέσα σ' λους μας. Πρέπει λοιπν ν εμαστε λοι να. Βέβαια λοι οἱ πιστο δν χουμε λάβει τ δια χαρίσματα, ἀλλά διάφορα καί ποικίλα. Ατ ὅμως ἡ διανομ γι κανένα λόγο δν πιτρέπεται ν γίνεται αἰτία χωρισμοῦ μεταξ τν πιστν. Διότι ἡ διανομ ατ δν εναι τυχαία, ἀλλά γίνεται ἀπ' τν ἴδιο τν Χριστό. Ατς δηλαδ στν καθένα ξεχωριστ ἀπό μς δωσε τ θεία χάρη, σύμφωνα μ τ μέτρο πο μ σοφία κα δικαιοσύνη χρησιμοποιε στ διανομ τς δωρες του.
ΤΟ ΙΕΡΟ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, ἄν­θρω­πός τις προ­σῆλ­θε τῷ ᾿Ι­η­σοῦ, πει­ρά­ζων αὐ­τὸν, καὶ λέ­γων· Δι­δά­σκα­λε ἀ­γα­θέ, τί ποι­ή­σας ζω­ὴν αἰ­ώ­νι­ον κλη­ρο­νο­μή­σω; Εἶ­πε δὲ αὐ­τῷ ὁ ᾿Ι­η­σοῦς· Τί με λέ­γεις ἀ­γα­θόν; οὐ­δεὶς ἀ­γα­θὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θε­ός. Τὰς ἐν­το­λὰς οἶ­δας· Μὴ μοι­χε­ύ­σῃς· μὴ φο­νε­ύ­σῃς· μὴ κλέ­ψῃς· μὴ ψευ­δο­μαρ­τυ­ρή­σῃς· τί­μα τὸν πα­τέ­ρα σου καὶ τὴν μη­τέ­ρα σου. Ὁ δὲ εἶ­πε· Ταῦ­τα πάν­τα ἐ­φυ­λα­ξά­μην ἐκ νε­ό­τη­τός μου. Ἀ­κο­ύ­σας δὲ ταῦ­τα ὁ ᾿Ι­η­σοῦς εἶ­πεν αὐ­τῷ· Ἔ­τι ἕν σοι λε­ί­πει· πάν­τα ὅ­σα ἔ­χεις πώ­λη­σον καὶ δι­ά­δος πτω­χοῖς, καὶ ἕ­ξεις θη­σαυ­ρὸν ἐν οὐ­ρα­νῷ, καὶ δεῦ­ρο ἀ­κο­λο­ύ­θει μοι. Ὁ δὲ ἀ­κο­ύ­σας ταῦ­τα πε­ρί­λυ­πος ἐ­γέ­νε­το· ἦν γὰρ πλο­ύ­σι­ος σφό­δρα. Ἰ­δὼν δὲ αὐ­τὸν ὁ ᾿Ι­η­σοῦς πε­ρί­λυ­πον γε­νό­με­νον εἶ­πε· πῶς δυ­σκό­λως οἱ τὰ χρή­μα­τα ἔ­χον­τες εἰ­σε­λε­ύ­σον­ται εἰς τὴν βα­σι­λε­ί­αν τοῦ Θε­οῦ! Εὐ­κο­πώ­τε­ρον γάρ ἐ­στι κά­μη­λον δι­ὰ τρυ­μα­λι­ᾶς ῥα­φί­δος εἰ­σελ­θεῖν ἢ πλο­ύ­σι­ον εἰς τὴν βα­σι­λε­ί­αν τοῦ Θε­οῦ εἰ­σελ­θεῖν. Εἶ­πον δὲ οἱ ἀ­κο­ύ­σαν­τες· Καὶ τίς δύ­να­ται σω­θῆ­ναι; Ὁ δὲ εἶ­πε· Τὰ ἀ­δύ­να­τα πα­ρὰ ἀν­θρώ­ποις, δυ­να­τὰ πα­ρὰ τῷ Θε­ῷ ἐ­στιν.                               
  (Λουκ. ιη΄[18] 18 – 27)
Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΟΣ
1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΥΣΙΑΣ
πλούσιος νέος εχε μεγάλα πνευματικ νδιαφέροντα. ταν κι ρχοντας τς Συναγωγς κα εχε μεταφυσικς ναζητήσεις. Μόλις λοιπν ντίκρισε τν Κύριο, Τν πλησίασε κα μ σχυρ νδιαφέρον Τν ρώτησε: Διδάσκαλε γαθέ, τί πρέπει ν κάνω γιὰ ν κληρονομήσω τν αώνια ζωή; Κι ὁ Κύριος τοῦ πάντησε: Γιατί μ νομάζεις «γαθό», ἀφοῦ νομίζεις ὅτι εμαι νας πλς ἄνθρωπος; Κανεὶς δν εναι πολύτως γαθς παρ μόνο νας, ὁ Θεός. Γνωρίζεις τς ντολές! Ν μὴ μοιχεύσεις· ν μὴ φονεύσεις· ν μν κλέψεις· ν μν ψευδομαρτυρήσεις· ν τιμς τν πατέρα σου κα τ μητέρα σου. κενος ξαφνιασμένος π τν προσδόκητη ατ πάντηση επε μ πορία: Μ ὅλα ατ τ φύλαξα ἀπὸ τ παιδικά μου χρόνια! να σοῦ λείπει κόμη, νταπάντησε ὁ Κύριος. Πούλησε τν περιουσία σου, μοίρασέ την στος πτωχος κα θ χεις θησαυρ στν ορανό· κι λα ν μ κολουθήσεις. Ατς ὅμως ὅταν τ κουσε ατό, λυπήθηκε πολύ. Διότι ταν πολ πλούσιος κα δν θελε ν ποχωρισθε τ πλούτη του. Κι φυγε ἀπὸ τν Χριστό.
Πς ὅμως ρνήθηκε τν προτροπ τοῦ Κυρίου ὁ νέος ατός, ὁ ὁποῖος εχε τόσο μεγάλες πνευματικς ναζητήσεις; Εἶχε μεγάλο νδιαφέρον για τν αωνιότητα, κάτι πο δν χουν οἱ πολλο ἄνθρωποι, πο ζον μόνο γιὰ τς ἡδονς κα τν ὕλη. θελε ν κληρονομήσει τν αώνια ζωή. Κα γι᾿ ατ ἀπὸ τ παιδικά του χρόνια γωνιζόταν νὰ τηρε τς ντολς τοῦ Θεοῦ. Κι ψαξε ν βρε τν κατάλληλο διδάσκαλο γιὰ ν πάρει πάντηση σ᾿ να τόσο σοβαρ θέμα. Διότι προσδοκοσε ὅτι ὁ Κύριος θ μποροσε ν τν δηγήσει μ σφάλεια στν ὁδὸ πο δηγε στν αώνια ζωή. Περίμενε λοιπν ν᾿ κούσει κάτι τ διαίτερο κα νώτερο ἀπὸ ατ πο κανε. Ὅταν ὅμως πρε τν πάντηση ατή, ξαφνιάστηκε. Ατς εχε ζω καθαρή, εχε πίστη, εχε ναζητήσεις, δν εχε ὅμως ατογνωσία κα διάθεση θυσιαστικς πακος. πιθυμοσε τν λλη ζωή, ἀλλὰ ταν κυριευμένος ἀπὸ τ φοβερ πάθος τς φιλαργυρίας. Κι ἐνῶ στν ἀρχὴ φάνηκε πρόθυμος ν κούσει τς δηγίες τοῦ Κυρίου κα ν τς φαρμόσει, στ συνέχεια ὅταν τοῦ τέθηκε τ δίλημμα, ὁ Χριστς ὁ χρυσός, προτίμησε τ πλούτη του κι ρνήθηκε τν αώνια Βασιλεία.
Δὲν ἀρκεῖ λοιπν μόνο ν πιστεύουμε κα ν ποθομε τν αώνια ζωή. Δν ἀρκεῖ ν χουμε πνευματικ νδιαφέροντα κα ν κομε θρησκευτικς μιλίες. Δν μς ἐξασφαλίζει τ γεγονς ὅτι πολλο χουμε ἀπὸ τ παιδικά μας χρόνια τηρήσει κάποιες βασικς ντολές. Μπορε κάποιο πάθος μας ν ποβε καταστροφικ γιὰ τ σωτηρία μας, ἐὰν δν χουμε διάθεση πακος κα θυσίας. Γι' ατ χρειάζεται ν μάθουμε ν πακοῦμε στς ντολς τοῦ Θεοῦ. Σ ὅλες κι χι μόνο σ᾿ κενες πο θέλουμε. Ἐὰν θέλουμε ν εμαστε γνήσιοι μαθητς τοῦ Χριστοῦ, πρέπει ν Τν κολουθομε ὅπου μς καλέσει, θυσιάζοντας τ πάντα γι᾿ Ατόν, ὅσο κι ἂν ατ μς φαίνεται δύσκολο κατόρθωτο.
2. ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
       Ὅταν ὁ Χριστς εδε τν νέο ν φεύγει τόσο πολ λυπημένος, επε: Πόσο δύσκολα θ μπον στ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ατο πο χουν τ χρήματα! Εναι εκολότερο μία καμήλα ν περάσει ἀπὸ τ μικρ τρύπα πο νοίγει ἡ βελόνα, παρ ν μπε νας πλούσιος στ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. κενοι τότε πο τ κουσαν ατό, πόρησαν: Μ τότε ποιὸς μπορε ν σωθε; Κι ὁ Κύριος πάντησε: κενα πο εναι δύνατο ν γίνουν μ τν σθενικ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, ατ εναι κατορθωτ κα δυνατ μ τ Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ λοιπν κάνει δυνατ χι μόνο τ δύσκολα ἀλλὰ κα τ δύνατα. Διότι μόνο μ τ Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορε ὁ πλούσιος ν παγκιστρωθε ἀπὸ τν προσκόλλησή του στ πλούτη του. Βέβαια κα γενικότερα ὅλες οἱ προσκολλήσεις στ διάφορα πάθη πο χουν οἱ ἄνθρωποι μόνο μ τ Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορον ν περνικηθον. Ὁ Κύριος τονίζει ὅμως τν προσκόλληση στν πλοτο, πειδ ατ δημιουργε πολ μεγάλη ἐξάρτηση. Αχμαλωτίζει τν ἄνθρωπο κα τν κυριεύει. Τν ταυτίζει μ τν ὕλη κα τν σκληραίνει πολύ. Γι᾿ ατ ὁ Κύριος μς ξηγεῖ ὅτι ἡ πεξάρτηση ἀπὸ τ πλούτη εναι δύνατη μ τς φτωχές μας νθρώπινες δυνάμεις κα δυνατ μόνο μ τ Χάρη του.
Γενικότερα ὅμως ὅλοι μας, σ᾿ ποιο πάθος κι ἂν χουμε κάποια δυναμία, θ πρέπει ν συνειδητοποιήσουμε ὅτι στ δρόμο μας πρς τ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ χρειαζόμαστε λοι μας τ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μόνο μ τς δικές μας δυνάμεις τίποτε δν μπορομε ν κάνουμε. Δν μπορομε ν ξεπεράσουμε κανένα πάθος. Διότι ἡ πνευματικ ζω εναι ζω περφυσική, εναι θαμα τς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Τ ν ποκολληθε ἡ καρδι τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τν λη, τν κόσμο κα τ σάρκα κα ν στραφε πρς τν Θε κα τ οράνια ποτελε θαμα τς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεία Χάρις μς παλλάσσει ἀπὸ τ πάθη μας, μς κινε σ μετανοια, μς καθαρίζει, μς ναγεννᾶ, μς γιάζει. μες κάνουμε τ λάχιστο, προσφέρουμε τ διάθεσή μας, κα τ μεγάλο κα κατόρθωτο τ ργάζεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. ς κάνουμε λοιπν ἐμεῖς τ λάχιστο, γιὰ ν μς προσφέρει ὁ Θες τ ἄπειρο, τν παντοδύναμη Χάρη του.
     (Δι­α­σκευ­ὴ ἀ­πὸ πα­λαι­ὸ τό­μο τοῦ Πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Ο ΣΩ­ΤΗΡ»)


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου