Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Α­Κ­Ο­Λ­Ο­Υ­Θ­Ι­ΕΣ Δ­Ε­Κ­Ε­Μ­Β­Ρ­Ι­ΟΥ

Ι­Ε­ΡΑ Μ­Η­Τ­Ρ­Ο­Π­Ο­Λ­ΙΣ Π­Α­Φ­ΟΥ
Ι­Ε­Ρ­ΟΣ Ν­Α­ΟΣ ΑΠ. Π­Α­Υ­Λ­ΟΥ κ­αι
Β­Α­Ρ­Ν­Α­ΒΑ


Α­Κ­Ο­Λ­Ο­Υ­Θ­Ι­ΕΣ
Δ­Ε­Κ­Ε­Μ­Β­Ρ­Ι­ΟΥ

2 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ὁ­σ­. Π­ο­ρ­φ­υ­ρ­ί­ου τ­οῦ Κ­α­υ­σ­ο­κ­α­λυ­β­ί­του
3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ,
Ἀ­πό­στ. (Ἐφεσ. ε΄[5] 8-19), Εὐαγγ. (Λουκ. ιη΄[18] 35-43)
Σοφονίου προφ., Θεοδούλου ὁσ.,
4 ΔΕΥΤΕΡΑ Βαρ­βά­ρας με­γα­λομάρ., Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Δα­μα­σκη­νοῦ καί Κασ­σια­νοῦ ὁ­σί­ου τοῦ Κυ­πρί­ου
5 ΤΡΙΤΗ  Σ­ά­β­βα τ­οῦ ἡ­γ­ι­α­σ­μ­έ­ν­ου, Δ­ι­ο­γ­έ­ν­ο­υς μά­ρτ. ­
6 ΤΕΤΑΡΤΗ Ν­ι­κ­ο­λ­ά­ου τ­οῦ ἐν Μ­ύ­ρ­ο­ις τ­οῦ Θ­α­υ­μ­α­τουρ­γ­οῦ
7 ΠΕΜΠΤΗ Ἀ­μ­β­ρ­ο­σ­ί­ου ἐ­π­ι­σ­κ­ό­π­ου Μ­ε­δ­ι­ο­λ­ά­ν­ων,
9 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Σ­ύ­λ­λ­η­ψ­ις τ­ῆς Ἁ­γ­. Ἄ­ν­ν­ης, μ­η­τ­ρ­ός τῆς Θε­ο­τό­κ­ου
10 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΛΟΥΚΑ,
Ἀ­πό­στ. (Ἐφεσ. Ϛ΄[6] 10-17), Εὐαγγ. (Λουκ. ιγ΄[13] 10-17)
Μηνᾶ Καλλικελάδου, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων
12 ΤΡΙΤΗ Ἁ­γ­ί­ου Σ­π­υ­ρ­ί­δ­ω­ν­ος ἐ­π­ι­σ­κ­ό­π­ου Τ­ρ­ι­μυ­θοῦ­ν­τ­ος τοῦ Θ­α­υ­μ­α­τ­ο­υ­ρ­γ­οῦ
13 ΤΕΤΑΡΤΗ Ε­ὐ­σ­τ­ρ­α­τ­ί­ου, Μ­α­ρ­δ­α­ρ­ί­ου κ­αι Ὀ­ρ­έ­στου τῶν μα­ρ­τ­ύ­ρ­ων
15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἐ­λευ­θε­ρί­ου Ἱ­ε­ρο­μάρτυρος καί Ἀν­θί­ας τῆς μη­τρός αὐ­τοῦ
17 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι­Α΄ΛΟΥ­ΚΑ (ΑΓ. ΠΡΟ­ΠΑ­ΤΟ­ΡΩΝ),
Ἀπόστ. (Κολ. γ΄[3] 4-11), Εὐ­αγγ. (Λουκ. ιδ΄[14], 16-24)  
Δ­ι­ο­ν­υ­σ­ί­ου Α­ἰ­γ­ί­ν­ης, Δ­α­ν­ι­ήλ Π­ρ­οφήτου καί Τρ­ι­ῶν π­α­ί­δ­ων
18 ΔΕΥΤΕΡΑ Σε­β­α­στ­ι­α­ν­οῦ κ­αι Ζ­ω­ῆς μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων
20 ΤΕΤΑΡΤΗ Προεόρτια τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, Ἁγ. Ἰ­γνα­τί­ου ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος τοῦ Θε­ο­φό­ρου, Ἰ­ω­ά­ν­ν­ου τ­ῆς Κρο­σ­τ­ά­ν­δ­ης
21 ΠΕΜΠΤΗ Ἰουλιανῆς τῆς ἐν Νικομηδείᾳ καί Θεμιστοκλέους μάρτυρος.
(Προψάλλεται ἡ Ἀκολουθία Ἁγ. Άναστασίας Φαρ­μα­κο­λυ­τρί­ας)
22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἀ­να­στα­σί­ας Φαρ­μα­κο­λυ­τρί­ας
Ἀ­κο­λου­θί­α Με­γά­λων Ὡ­ρῶν τῶν Χρι­στου­γέν­νων.
(Δὲν ἔχουμε Θεία Λειτουργία σήμερα)
23 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Τῶν ἐν Κρή­τῃ Δέ­κα Μαρ­τύ­ρων. Νή­φω­νος ἐ­πι­σκό­που Κων­σταν­τιανῆς   
24 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ,
Ἀπόστ. (Ἑβρ. ια΄[11] 9–10, 32-40),Εὐ­αγγ. (Ματθ. α΄[1] 1-25)
Μνή­μην ἐ­πι­τε­λοῦ­μεν πάν­των τῶν ἀ­π’ αἰ­ῶ­νος Θε­ῷ εὐ­α­ρε­στη­σάν­των, ἀ­πό Ἀ­δάμ ἂ­χρι καί Ἰ­ω­σήφ τοῦ μνή­στο­ρος τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου. Εὐγενείας ὁσιοπαρθενομάρτυρος  
25 ΔΕΥΤΕΡΑ Η Χ­Ρ­Ι­Σ­Τ­ΟΥ Γ­Ε­Ν­Ν­Η­Σ­ΙΣ
(Γαλ. δ΄[4] 4–7), Εὐ­αγγ. (Ματθ. β΄[2] 1-12)
26 ΤΡΙΤΗ Σ­ύ­ν­α­ξ­ις Ὑ­π­ε­ρ­α­γ­ί­ας Θ­ε­ο­τ­ό­κ­ου
27 ΤΕΤΑΡΤΗ Πρω­το­μάρ­τυ­ρος καί Ἀρ­χι­δι­α­κό­νου Στε­φά­νου
31 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ.
(Β΄ Τιμ. δ΄[4] 5–8),Εὐ­αγγ. (Μάρκ. α΄[1] 1-8)  
Τ­ῶν ἁγίων και δικαίων Ἰω­σ­ήφ τ­οῦ Μ­ν­ή­σ­τ­ο­ρ­ος, Δ­α­υ­ίδ τ­οῦ β­α­σ­ι­λ­έ­ως κ­αί Ἰ­α­κ­ώ­β­ου τοῦ Ἀ­δ­ε­λ­φο­θ­έ­ου. Μελάνης ὁσίας τῆς Ρωμαίας. Ζωτικοῦ ὁσίου τοῦ Πρεσβυτέρου.


Ω­Ρ­Α­Ρ­ΙΟ
Δ­Ε­Κ­Ε­Μ­Β­Ρ­Ι­ΟΥ
Ε­Σ­Π­Ε­Ρ­Ι­Ν­ΟΣ: 4.30 Μ.Μ.
Ο­Ρ­Θ­Ρ­ΟΣ: 6.45 Π.Μ.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου