Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΝΑΟΥΜ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΝΑΟΥΜ

Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε. Ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι «ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾿ οὕτως εἰσακούσονταί» μου, λέγει Κύριος. Ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. ᾿Εὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπί τὸ αὐτὸ καὶ πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, εἰσέλθωσι δὲ ἰδιῶται ἤ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; Ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἀπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, καὶ οὕτω τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται· καὶ οὕτω πεσὼν ἐπί πρόσωπον προσκυνήσει τῶ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστι.
(Α΄ Κορινθ. ιδ΄[14] 20-25)
ΕΡ­ΜΗ­ΝΕΙΑ (Π.Ν.ΤΡΕΜ­ΠΕ­ΛΑ)
20 Καί γιά νά τελειώνω μέ τό ζήτημα ατό, δελφοί, σς προτρέπω νά μή συμπεριφέρεστε σάν νά εστε κό­μη παιδιά στό μυαλό, νίκανοι νά σκεφθετε σοβαρά καί συνετά, λλά νά γίνεστε μόνο ς πρός τήν κακία σάν τά νήπια, πονήρευτοι καί θοι. Στό μυαλό μως καί στή σκέψη φροντίζετε πάντοτε νά γίνεστε τέλειοι νδρες. 21 Σκεφθετε καί τώρα ριμότερα. Στήν Παλαιά Διαθήκη χει γραφε τό ξς: Θά μιλήσω στό λαό ατό μέ νθρώπους πού μιλον ξένες γλσσες καί μέ χείλη ξένων λαν, λλά οτε μέ τόν τρόπο ατό θά μέ κούσουν, λέει Κύριος. 22 Συνεπς ο ξένες γλσσες δίνονται γιά νά εναι θαμα καί περφυσικό σημάδι χι σ’ κείνους πού πιστεύουν, λλά στούς πίστους, γιά νά παρακινηθον πό ατό νά πιστέψουν. προφητεία μως καί τό διδακτικό χάρισμα δίνεται χι γιά τούς πίστους, λλά γιά κείνους πού πιστεύουν, γιά νά φωτισθον καί νά οκοδομηθον περισσότερο. 23 άν λοιπόν συναθροισθε στό διο μέρος λόκληρη κκλησία τν πιστν καί λοι μιλον γλσσες, καί μπον μέσα νθρωποι πού δέν ξέρουν τί εναι τά πνευματικά χαρίσματα, νθρωποι πιστοι, δέν θά πον τι πάθατε μανία καί εστε τρελοί24 άν μως λοι προφητεύουν, καί μπε στόν τόπο τς συνάξεως κάποιος πιστος κάποιος πού δέν χει δέα γιά τά χαρίσματα, μέ τό προφητικό χάρισμα το φανερώνουν λοι ,τι χει ξένος ατός στήν καρδιά του. τσι τό σωτερικό το νθρώπου ατο ξετάζεται καί ρευνται π’ λους 25 καί μέ τόν τρόπο ατό τά πόκρυφα τς καρδις του γίνονται φανερά. Καί τό ποτέλεσμα θά εναι τι ατός, φο πέσει μέ τό πρόσωπο στή γ, θά προσκυνήσει τόν Θεό καί θά διακηρύξει δημόσια τι πραγματικά πάρχει μεταξύ σας Θεός.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου