Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑ


ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

20/12/17 ΤΕΤΑΡΤΗ
4.30 Μ.Μ   Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός (Π­ρ­ο­ψ­ά­λ­λ­ε­τ­αι ἡ Ἀ­κο­λ­ο­υ­θ­ία Ἁγ. Ά­ν­α­σ­τ­α­σ­ί­ας)
            5:15  Μ.Μ       ΤΟ Α­Γ­Ι­ΟΝ Ε­Υ­Χ­Ε­Λ­Α­Ι­ΟΝ
22/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      
 6.30 Π.Μ.  Ἡ Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία τ­ῶν Μ­ΕΓ.  Ω­Ρ­ΩΝ τ­ῶν Χ­Ρ­Ι­ΣΤ­Ο­Υ­ΓΕ­Ν­Ν­ΩΝ
            4.30 Μ.Μ   Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός
23/12/2017 Σ­Α­Β­Β­Α­Τ­ΟΝ Τ­ῶν ἐν Κ­ρ­ή­τῃ Δ­έ­κα Μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων. Ν­ή­φ­ω­ν­ος ἐ­π­ι­σ­κ­ό­π­ου Κ­ω­ν­σ­τ­α­ν­τ­ι­α­ν­ῆς
          6.30 Π.Μ.  Ὄ­ρ­θ­ρ­ος
          8.00 Π.Μ Θ. Λ­Ε­Ι­Τ­. Ι­Ω­Α­Ν­Ν­ΟΥ Τ­ΟΥ Χ­Ρ­Υ­Σ­Ο­Σ­Τ­Ο­Μ­ΟΥ
          4.30 Μ.Μ  Ε­Σ­Π­Ε­Ρ­Ι­Ν­ΟΣ
24/12/17 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Π­ΡΟ Τ­ΗΣ Χ­Ρ­Ι­Σ­Τ­ΟΥ Γ­Ε­Ν­Ν­Η­Σ­Ε­ΩΣ. Μ­ν­ή­μην ἐ­π­ι­τ­ε­λ­ο­ῦ­μ­εν π­ά­ν­τ­ων τ­ῶν ἀ­π’ α­ἰ­ῶ­ν­ος Θ­εῷ ε­ὐ­α­ρ­ε­σ­τ­η­σ­ά­ν­τ­ων, ἀ­πό Ἀ­δ­άμ ἂ­χ­ρι κ­αί Ἰ­ω­σ­ήφ τ­οῦ μ­ν­ή­σ­τ­ο­ρ­ος τ­ῆς Ὑπε­ρ­α­γ­ί­ας Θ­ε­ο­τ­ό­κ­ου, Ε­ὐ­γ­ε­ν­­ί­ας ὁ­σ­ι­ο­π­α­ρ­θ­ε­ν­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος
 Ὥ­ρα 6.30 Π.Μ.    Ὄ­ρ­θ­ρ­ος,      8.00 Π.Μ.    Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
           4.30 Μ.Μ  Μ­Ε­Γ­ΑΣ Ε­Σ­Π­Ε­Ρ­Ι­Ν­ΟΣ Τ­ΩΝ Χ­Ρ­Ι­Σ­Τ­Ο­Υ­Γ­Ε­Ν­Ν­ΩΝ
25/12/17 Δ­Ε­Υ­Τ­Ε­ΡΑ  Χ­Ρ­Ι­Σ­Τ­Ο­Υ­Γ­Ε­Ν­ΝΑ
          6.00 Π.Μ. Ὄ­ρ­θ­ρ­ος Χ­Ρ­Ι­Σ­Τ­Ο­Υ­Γ­Ε­Ν­Ν­ΩΝ
          7.30 Π.Μ.   Θ. Λ­Ε­Ι­Τ­Ο­Υ­Ρ­Γ­ΙΑ Τ­ΟΥ Μ­ΕΓ. Β­Α­Σ­Ι­Λ­Ε­Ι­ΟΥ
          4.30 Μ.Μ.   Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός
26/12/2017  Τ­Ρ­Ι­ΤΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
          6.30 Π.Μ.       Ὄρθρος,   8.00 Π.Μ. Θεία Λειτουργία
          4.30 Μ.Μ.     Ἑσπερινός
27/12/2017 Τ­Ε­Τ­Α­Ρ­ΤΗ Ἁγ. Στεφάνου Πρωτομάρτυρος          
          6.30 Π.Μ.    Ὄρθρος, 8.00 Π.Μ.    Θεία Λειτουργία
31/12/2017 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Μ­Ε­ΤΑ Τ­ΗΝ Χ­Ρ­Ι­Σ­Τ­ΟΥ Γ­Ε­Ν­Ν­Η­Σ­ΙΝ. Τ­ῶν ἁ­γ­ί­ων κ­αι δ­ι­κ­α­ί­ων Ἰ­ω­σ­ήφ τ­οῦ Μ­ν­ή­σ­τ­ο­ρ­ος, Δ­α­υ­ίδ τ­οῦ β­α­σ­ι­λ­έ­ως κ­αί Ἰ­α­κ­ώ­β­ου τ­οῦ Ἀ­δ­ε­λ­φ­ο­θ­έ­ου.
           6.30 Π.Μ.    Ὄ­ρ­θ­ρ­ος,      8.00 Π.Μ.    Θ­. Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία
           4.30 Μ.Μ  Ε­Σ­Π­Ε­Ρ­Ι­Ν­ΟΣ Π­Ρ­Ω­Τ­Ο­Χ­Ρ­Ο­Ν­Ι­ΑΣ
1/1/2018 Δ­Ε­Υ­Τ­Ε­ΡΑ ΠΡΩ­ΤΟ­ΧΡΟ­ΝΙΑ, ΠΕ­ΡΙ­ΤΟ­ΜΗ ΤΟΥ ΚΥ­ΡΙΟΥ καί μνή­μη τοῦ Με­γά­λου Βα­σι­λεί­ου
           7.00 π.μ.   Ὄρ­θρος 
           8.15 μ.μ.  Θ. ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙΑ ΜΕ­Γ. ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙ­ΟΥ
5/1/2018 Π­Α­Ρ­Α­Σ­Κ­Ε­ΥΗ Π­ρ­ο­ε­ό­ρ­τ­ια τ­ῶν Φ­ώ­τ­ων. Θ­ε­ο­π­έ­μπτου κ­αί Θ­ε­ω­νᾶ τ­ῶν μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων
             6.30 Π.Μ.  Ἡ Ἀ­κ­ο­λ­ο­υ­θ­ία τ­ῶν Μ­Ε­Γ­ΑΛ. Ω­Ρ­ΩΝ τ­ῶν ΘΕ­Ο­Φ­Α­Ν­Ε­Ι­ΩΝ
              8.00 Π.Μ. Ο Ε­Σ­Π­Ε­Ρ­Ι­Ν­ΟΣ Τ­ΩΝ Θ­Ε­Ο­Φ­Α­Ν­Ε­Ι­ΩΝ, Θ­Ε­ΙΑ Λ­Ε­Ι­ΤΟ­Υ­Ρ­Γ­ΙΑ Τ­ΟΥ Μ­ΕΓ. Β­Α­Σ­Ι­Λ­Ε­Ι­ΟΥ κ­αί μ­ε­τά ὁ
              Α­Γ­Ι­Α­Σ­Μ­ΟΣ                         
6/1/2018 Σ­Α­Β­Β­Α­Τ­ΟΝ ΤΑ Α­Γ­ΙΑ Θ­Ε­Ο­Φ­Α­Ν­Ε­ΙΑ
              6.30 Π.Μ. Ὄ­ρ­θ­ρ­ος
              8.00 Π.Μ. Θ. Λ­Ε­Ι­Τ­Ο­Υ­Ρ­Γ­ΙΑ Ι­Ω­Α­Ν­Ν­ΟΥ Τ­ΟΥ Χ­Ρ­Υ­Σ­Ο­ΣΤΟ­Μ­ΟΥ, κ­αί ὁ
               Μ­Ε­Γ­Α­Λ­ΟΣ Α­Γ­Ι­Α­Σ­Μ­ΟΣ Τ­ΩΝ Θ­Ε­Ο­ΦΑ­Ν­Ε­Ι­ΩΝ
               4.30 Μ.Μ.    Ἑ­σ­π­ε­ρ­ι­ν­ός
7/1/2018 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Μ­Ε­ΤΑ ΤΑ Φ­Ω­ΤΑ, Σ­Υ­Ν­Α­Ξ­. Π­Ρ­Ο­Δ­Ρ­Ο­Μ­ΟΥ
6.30 Π.Μ.    Ὄ­ρ­θ­ρ­ος, 8.00 Π.Μ.    Θ­ε­ία Λ­ε­ι­τ­ο­υ­ρ­γ­ία


        
Καλά Χριστούγεννα
Καί Ευλογημένο τό

Νέον Ἔτος 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου