Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΕΣ Ι­Α­ΝΟΥΑ­ΡΙΟΥ

Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΠΑ­ΦΟΥ
Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ ΑΠ.ΠΑΥ­ΛΟΥ και ΒΑΡ­ΝΑ­ΒΑ


Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΕΣ Ι­Α­ΝΟΥΑ­ΡΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ Η Κ­Α­ΤΑ Σ­Α­Ρ­ΚΑ Π­Ε­Ρ­Ι­Τ­Ο­ΜΗ ΤΟΥ ΚΥ­Ρ­Ι­ΟΥ Η­Μ­ΩΝ Ι­Η­Σ­ΟΥ Χ­Ρ­Ι­Σ­Τ­ΟΥ, Β­α­σ­ι­λ­ε­ί­ου τ­οῦ Μ­ε­γ­ά­λ­ου.
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π­ρ­ο­ε­ό­ρ­τ­ια τ­ῶν Φ­ώ­τ­ων. Θ­ε­ο­πέ­μ­π­τ­ου κ­αί Θ­ε­ω­νᾶ τ­ῶν μ­α­ρ­τ­ύ­ρ­ων.  
Μ­Ε­Γ­Α­Λ­ΕΣ Ω­ΡΕΣ ΘΕ­Ο­Φ­Α­Ν­Ε­Ι­ΩΝ, Ε­Σ­Π­Ε­Ρ­Ι­ΝΟΣ Κ­ΑΙ Θ­Ε­ΙΑ Λ­Ε­Ι­ΤΟ­Υ­Ρ­Γ­ΙΑ Μ­ΕΓ. Β­Α­Σ­Ι­Λ­Ε­Ι­ΟΥ
(Αὐ­στη­ρή νη­στεί­α, ἀποχή οἴνου καί ἐλαίου)
6 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ἀ­πό­στ. (Τίτ. β΄[2] 11–14, γ΄[3] 4-7), Εὐ­αγγ.(Ματθ. γ΄[3] 13 - 17)
7 ΚΥΡΙΑΚΗ Ἡ Σύ­να­ξις τοῦ Τι­μί­ου Ἐν­δό­ξου Προ­φή­του καί Βα­πτι­στοῦ Ἰ­ω­άν­νου, Ἀ­πό­στ. (Πράξ. ιθ΄[19], 1 – 8), Εὐαγγ. (Ἰω. α΄[1] 29-34)
11 ΠΕΜΠΤΗ Θε­ο­δο­σί­ου τοῦ Κοι­νο­βιά­ρχου
14­ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Τῶν ἐν Σινᾷ καὶ ᾿Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Ἁγ. Ἀββάδων, Ἁγνῆς μάρτυρος, Ἀ­πό­στ. (Ἐφεσ. δ΄[4], 7 – 13), Εὐαγγ. (Ματθ. δ΄[4] 12-17)
17 ΤΕΤΑΡΤΗ Ἀν­τω­νί­ου τοῦ Με­γά­λου, Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων νεομάρτυρος
18 ΠΕΜΠΤΗ Ἀ­θα­να­σί­ου καί Κυ­ρίλ­λου, Πα­τριαρχῶν Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας.
20 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Εὐ­θυ­μί­ου τοῦ Με­γά­λου.
21­ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Μα­ξί­μου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἁ­γνῆς Μάρ­τυ­ρος καί Μα­ξί­μου τοῦ Γραικοῦ. Ἀ­πό­στ. (Α΄Τιμ. δ΄[4] 9 - 15), Εὐ­αγγ.   (Λουκ. ι­θ΄[19]  1 - 10)
24 ΤΕΤΑΡΤΗ Ἁ­γ. Νε­ο­φύ­του καί Ὁ­σί­ας Ξέ­νης
25 ΠΕΜΠΤΗ  Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Θε­ο­λό­γου
26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ξε­νο­φῶντος Ὁ­σί­ου καί τῆς Συ­νο­δεί­ας αὐ­τοῦ
27 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἀ­να­κο­μι­δή τῶν λει­ψά­νων Ἁγ. Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου, Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Ταμασοῦ Κύπρου
28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ, Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Ἰακώβου ὁσίων, ΄ Τιμ. γ΄[3] 10 – 15), Εὐ­αγγ. (Λουκ. ιη΄[18] 10-14)
Κατὰ τὴν παροῦσαν Ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα
30 ΤΡΙΤΗ Τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν


Ω­ΡΑ­ΡΙΟ
Ι­Α­ΝΟΥΑ­ΡΙΟΥ
Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ: 4.30 Μ.Μ.

ΟΡ­ΘΡΟΣ:6.30 Π.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου