Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ


Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΠΑ­ΦΟΥ

Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ ΑΠ.ΠΑΥ­ΛΟΥ και ΒΑΡ­ΝΑ­ΒΑ

2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἡ­συ­χί­ου μάρ­τυ­ρος τοῦ Συγ­κλη­τι­κοῦ, Θε­ο­δό­του ἐ­πι­σκό­που Κυ­ρη­νεί­ας, Νι­κο­λά­ου ἱ­ε­ρέ­ως τοῦ Πλα­νᾶ
Τὸ πρω­ί τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α
Τὸ ἑ­σπέ­ρας ἡ Β΄ Στά­σις τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν
4 ΚΥΡΙΑΚΗ Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Β΄ Τ­ΩΝ Ν­Η­Σ­Τ­Ε­Ι­ΩΝ. Γρη­γο­ρί­ου Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Θεσ­σα­λο­νί­κης τοῦ Πα­λα­μᾶ, Γε­ρα­σί­μου τοῦ ἐν Ἰ­ορ­δά­νῃ, Γρη­γο­ρί­ου ἐ­πι­σκό­που Κύ­πρου.
Τὸ  ἑ­σπέ­ρας τε­λεῖ­ται ὁ κα­τα­νυ­κτι­κὸς ἑ­σπε­ρι­νὸς μὲ κή­ρυγ­μα
7 ΤΕΤΑΡΤΗ Τῶν έν Χερ­σῶ­νι ἐ­πι­σκο­πη­σάν­των, Παύ­λου τοῦ ἁ­πλοῦ, Ἀρ­κα­δί­ου καὶ Νέ­στο­ρος ἐ­πι­σκό­πων Τρι­μυ­θοῦν­τος.
Τὸ ἑ­σπέ­ρας τε­λεῖ­ται ἡ Ἑ­σπε­ρι­νή Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λει­τουρ­γί­α
9 ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η Τῶν ἁ­γί­ων Τεσ­σα­ρά­κον­τα Μαρ­τύ­ρων
Τὸ πρω­ί τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α
Τὸ ἑ­σπέ­ρας ἡ Γ΄ Στά­σις τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν
11 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗ­ΣΤΕΙ­ΩΝ (ΣΤΑΥ­ΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥ­ΝΗ­ΣΕ­ΩΣ). Σω­φρο­νί­ου Πα­τριά­ρχου Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων, Θε­ο­δώ­ρας τῆς Βα­σι­λίσ­σης.
Τό  ἑ­σπέ­ρας τε­λεῖ­ται ὁ κα­τα­νυ­κτι­κὸς ἑ­σπε­ρι­νὸς μέ κή­ρυγ­μα
14 ΤΕΤΑΡΤΗ  Βε­νε­δί­κτου Ὁ­σί­ου, Ἀ­λε­ξάν­δρου μάρ­τυ­ρος. Τὸ ἑ­σπέ­ρας τε­λεῖ­ται ἡ Ἑ­σπε­ρι­νή Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λει­τουρ­γί­α
16 ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η Σα­βί­νου, Ἰ­ου­λια­νοῦ, ᾿Ρω­μα­νοῦ μαρ­τύ­ρων, Χρι­στο­δού­λου ὁ­σί­ου τοῦ ἐν Πά­τμῳ.
Τὸ πρω­ί τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α
Τὸ ἑ­σπέ­ρας ἡ Δ΄ Στά­σις τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν
18 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Δ΄ Τ­ΩΝ Ν­Η­Σ­Τ­Ε­Ι­ΩΝ Ἰ­ω­άν­νου Ὁ­σί­ου τ­οῦ συγ­γρα­φέ­ως τ­ῆς Κλί­μα­κος. Κυ­ρίλ­λου Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων. Τρο­φί­μου, Εὐ­καρ­πί­ω­νος μάρ­τυ­ρος
Τό  ἑ­σπέ­ρας τε­λεῖ­ται ὁ κα­τα­νυ­κτι­κός ἑ­σπε­ρι­νός μέ κή­ρυγ­μα.
21 ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ  Ἰ­α­κώ­βου τοῦ Ὁ­μο­λο­γη­τοῦ, Φι­λή­μο­νος και Δο­μνί­νου τῶν μαρ­τύ­ρων
Τὸ πρω­ΐ τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λει­τουρ­γί­α
Τό ἑ­σπέ­ρας τε­λεῖ­ται ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Με­γά­λου Κα­νό­νος
23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νί­κω­νος ὁ­σί­ου καί τῶν σύν αὐ­τῷ 119 μαρ­τύ­ρων μα­θη­τῶν αὐ­τοῦ
Τό πρω­ΐ τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α
Τό ἑ­σπέ­ρας Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
24 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ, Προ­ε­όρ­τια τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου. Ἀρ­τέ­μο­νος ἐ­πι­σκό­που Σε­λευ­κεί­ας τῆς Πι­σι­δί­ας.
25 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. (Μα­ρί­ας τῆς Αἰ­γυ­πτί­ας).
Ο Ε­Υ­Α­Γ­Γ­Ε­Λ­Ι­Σ­Μ­ΟΣ Τ­ΗΣ Υ­Π­Ε­Ρ­Α­Γ­Ι­ΑΣ Δ­Ε­Σ­Π­Ο­Ι­Ν­ΗΣ Η­Μ­ΩΝ Κ­ΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕ­ΝΟΥ Μ­Α­Ρ­Ι­ΑΣ.
Τό πρω­ΐ τε­λεῖ­ται ἡ Θ. Λει­τουρ­γί­α τ­οῦ Ἁγ. Ἰ­ω­άν­νου τ­οῦ Χρυ­σο­στό­μου. Τὸ ἑ­σπέ­ρας Ἡ Ἀ­πό­δο­σις τῆς Ἑ­ορ­τῆς
Σή­με­ρον γί­νε­ται κα­τά­λυ­σις ἰ­χθύ­ος
26 ΔΕΥΤΕΡΑ Τό πρω­ί τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α (σχο­λεῖ­α)
27 ΤΡΙΤΗ Τό πρω­ί τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α (σχο­λεῖ­α)
28 ΤΕΤΑΡΤΗ Τό πρω­ί τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α (σχο­λεῖ­α)
29 ΠΕΜΠΤΗ Τό πρω­ί τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α (σχο­λεῖ­α)
30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τό πρω­ί τε­λεῖ­ται ἡ Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α (σχο­λεῖ­α)
31 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἡ Ἀ­νά­στα­σις τοῦ Λα­ζά­ρου

Ω­ΡΑ­ΡΙΟ

Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ καὶ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
5.00 Μ.Μ.
ΟΡ­ΘΡΟΣ: 6.30 Π.Μ.
ΕΣΠ. ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ:
6.00 Μ.Μ.
ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ: 6.00 Μ.Μ.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου