Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018


Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΠΑ­ΦΟΥ
Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ ΑΠ.ΠΑΥ­ΛΟΥ και ΒΑΡ­ΝΑ­ΒΑ

Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Τ­ΩΝ Β­Α­Ϊ­ΩΝ. Μα­ρί­ας τ­ῆς Αἰ­γυ­πτί­ας ὁ­σί­ας, Μα­κα­ρί­ου ὁ­σί­ου. Ἀ­πό το ἑ­σπέ­ρας ἀρ­χί­ζουν οἱ ἀ­κο­λου­θί­ες τ­ῆς Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος.
(Κα­τά­λυ­σις ἰ­χθύ­ος).
8 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Τ­ΟΥ Π­Α­Σ­ΧΑ
9 ΔΕΥΤΕΡΑ Τ­ΗΣ Δ­Ι­Α­Κ­Α­Ι­Ν­Η­Σ­Ι­Μ­ΟΥ.
Εὐ­ψυ­χί­ου μάρ­τυ­ρος τ­οῦ ἐν Και­σα­ρεί­ᾳ. ῾Ρα­φα­ήλ, Νι­κο­λά­ου κ­αὶ Εἰ­ρή­νης τ­ῶν ἐν Λέ­σβῳ Νε­ο­φα­νῶν μαρ­τύ­ρων.
 Ἡ ἑ­ορ­τὴ τῶν νε­ο­φα­νῶν μαρ­τύ­ρων με­τα­τί­θε­ται τὴν Τρί­την τῆς Δι­α­και­νη­σί­μου
10 ΤΡΙΤΗ  Τ­ΗΣ Δ­Ι­Α­Κ­Α­Ι­Ν­Η­Σ­Ι­Μ­ΟΥ
Τε­ρεν­τί­ου, Πομ­πη­ΐ­ου, Μα­ξί­μου, Ἀ­φρι­κα­νοῦ μαρ­τύ­ρων. Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Ε΄ Πα­τριά­ρχου Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως τοῦ Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος. ῾Ρα­φα­ήλ, Νι­κο­λά­ου κ­αὶ Εἰ­ρή­νης τ­ῶν ἐν Λέ­σβῳ Νε­ο­φα­νῶν μαρ­τύ­ρων.
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ­ΗΣ Δ­Ι­Α­Κ­Α­Ι­Ν­Η­Σ­Ι­Μ­ΟΥ.
Ζω­ο­δό­χου Πη­γῆς. Μαρ­τί­νου Πά­πα ῾Ρώ­μης, Γε­ωρ­γί­ου τοῦ ἐν Πτο­λε­μα­ΐ­δι τοῦ Κυ­πρί­ου, οὗ καὶ τὴν εἰς Κύ­προν με­τα­κο­μι­δὴν τῶν λει­ψά­νων σή­με­ρον ἐ­πι­τε­λοῦ­μεν.

15 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Τ­ΟΥ Α­Ν­Τ­Ι­Π­Α­Σ­ΧΑ,

Ἡ ψη­λά­φη­σις τ­οῦ Ἁ­γί­ου Ἀ­πο­στό­λου Θω­μᾶ.
Κρή­σκεν­τος, Λε­ω­νί­δου ἐ­πι­σκό­που Ἀ­θη­νῶν.
22 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Τ­ΩΝ Μ­Υ­Ρ­Ο­Φ­Ο­Ρ­ΩΝ. Να­θα­να­ὴλ Ἀ­πο­στό­λου, Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Συ­κε­ώ­του.

23 ΔΕΥΤΕΡΑ Γε­ωρ­γί­ου με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος τοῦ Τρο­παι­ο­φό­ρου. Ἀ­να­το­λί­ου, Πρω­το­λέ­ον­τος, Γλυ­κε­ρί­ου μάρ­τυ­ρος. Γε­ωρ­γί­ου τοῦ ἐν Πτο­λε­μα­ΐ­δι νε­ο­μάρ­τυ­ρος τοῦ Κυ­πρί­ου.

25 ΤΕΤΑΡΤΗ Τ­οῦ Ἁ­γ­ί­ου ἐ­ν­δ­ό­ξ­ου Ἀ­π­ο­σ­τ­ό­λου κ­αὶ Ε­ὐ­α­γ­γ­ε­λ­ι­σ­τ­οῦ Μ­ά­ρ­κ­ου
29 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Ἰ­ά­σο­νος καὶ Σω­σι­πά­τρου ἐκ τῶν Ο΄ Ἀ­πο­στό­λων.
Ω­ΡΑ­ΡΙΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ: 6.00 Μ.Μ.
ΟΡ­ΘΡΟΣ: 6.30 Π.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου