Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΕΣ ΜΑΪΟΥ 2018


Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΠΑ­ΦΟΥ
Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ ΑΠ.ΠΑΥ­ΛΟΥ και ΒΑΡ­ΝΑ­ΒΑ
 Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΕΣ ΜΑΪΟΥ 2018

2 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕ­ΣΟ­ΠΕΝ­ΤΗ­ΚΟ­ΣΤΗΣ. Ἀ­να­κο­μι­δὴ τῶν λει­ψά­νων Ἀ­θα­να­σί­ου τοῦ Με­γά­λου, Πα­τριά­ρχου Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας. Ἁ­γί­ας Μα­τρώ­νης τῆς ἀ­όμ­μα­της
Σή­με­ρον γί­νε­ται κα­τά­λυ­σις ἰ­χθύ­ος
5 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ε­ἰ­ρ­ή­ν­ης μ­ε­γ­α­λ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος, Ἐφρ­α­ίμ μ­ε­γ­α­λ­ο­μ­ά­ρ­τ­υ­ρ­ος τ­οῦ ν­ε­ο­φ­α­ν­ο­ῦς
6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΊΤΙΔΟΣ, Ἰ­ὼβ τοῦ πο­λυά­θλου. Σε­ρα­φεὶμ ὁ­σί­ου τοῦ ἐν ὄ­ρει Δομ­βροῦς
8 ΤΡΙΤΗ Ἰ­ω­ά­ν­ν­ου τ­οῦ Θ­ε­ο­λ­ό­γ­ου κ­αὶ Ε­ὐ­α­γ­γ­ε­λ­ι­σ­τ­οῦ, Ἀ­ρ­σ­ε­ν­ί­ου τ­οῦ Μ­ε­γ­ά­λ­ου
9 ΤΕΤΑΡΤΗ Ἀ­πό­δο­σις τῆς ἑ­ορ­τῆς τῆς Με­σο­πεν­τη­κο­στῆς. Ἡ­σα­ΐ­ου Προ­φή­του, Χρι­στο­φό­ρου μ.
12 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἐ­πι­φα­νί­ου Ἀρ­χι­επ. Κύ­πρου καί Γερ­μα­νοῦ Ἀρ­χι­επ.­ Κων­­/πό­λε­ως
13 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥ­ΦΛΟΥ. Γλυ­κε­ρί­ας μάρ­τυ­ρος, Σερ­γί­ου ὁ­μο­λο­γη­τοῦ.
Στις 6.30 μ.μ. θὰ ἔχουμε σ­τ­ὴν Α­Ι­Θ­Ο­Υ­ΣΑ μ­ας Φιλανθρωπικὴ Μουσικὴ Βραδυά.
16 ΤΕΤΑΡΤΗ Ἡ Ἀ­πό­δο­σις τῆς ἑ­ορ­τῆς τοῦ Πά­σχα. Θε­ο­δώ­ρου τοῦ ἡ­γι­α­σμέ­νου, Ἀ­λε­ξάν­δρου Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων
Σή­με­ρον γί­νε­ται κα­τά­λυ­σις ἰ­χθύ­ος
17  Π­Ε­Μ­Π­ΤΗ Η Α­ΝΑ­ΛΗ­ΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥ­ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕ­ΟΥ ΚΑΙ ΣΩ­ΤΗ­ΡΟΣ ΗΜΩΝ Ι­Η­ΣΟΥ ΧΡΙ­ΣΤΟΥ
20 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩν Α­ΓΙ­ΩΝ 318 ΘΕ­Ο­ΦΟ­ΡΩΝ ΠΑ­ΤΕ­ΡΩΝ τΗς Εν ΝΙ­ΚΑΙ­Α Α΄ ΟΙ­ΚΟΥ­ΜΕ­ΝΙ­ΚΗΣ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΥ. Θα­λε­λαί­ου μάρ­τυ­ρος
21 ΔΕΥΤΕΡΑ Κων­σταν­τί­νου καὶ Ἑ­λέ­νης τῶν Θε­ο­στέ­πτων Βα­σι­λέ­ων καὶ Ἰ­σα­πο­στό­λων.
25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἡ ἀ­πό­δο­σις τῆς ἑ­ορ­τῆς τῆς Ἀ­να­λή­ψε­ως. Ἡ Γ΄ Εὕ­ρε­σις τῆς Τι­μί­ας Κε­φα­λῆς τοῦ Προ­δρό­μου καὶ Βα­πτι­στοῦ Ἰ­ω­άν­νου
26 Σ­Α­Β­Β­Α­Τ­ΟΝ Πρὸ τῆς Πεν­τη­κο­στῆς (Ψυ­χο­σάβ­βα­τον)
27 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝ­ΤΗ­ΚΟ­ΣΤΗΣ, Ἑλ­λα­δί­ου ἱ­ε­ρομ., ἡ με­τα­κο­μι­δή τῶν λει­ψά­νων ἁγ. ἱ­ε­ρομ. Θε­ρά­πον­τος, Ἰ­ω­άν­νου ὁ­σί­ου τοῦ Ρώσ­σου.
28 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Εὐτυχοῦς Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Μελιτινῆς. Ἑλικωνίδος μάρτυρος.
29 ΤΡΙΤἮ Ἀ­πό τ­ίς 5.00 μ.μ. μέ­χρι τ­ίς 7.00 μ.μ θὰ γί­νει ἡ κα­θι­ε­ρω­μέ­νη Α­Ι­Μ­Ο­Δ­Ο­Σ­ΙΑ τ­ῆς ἐ­νο­ρί­ας μ­ας σ­τ­ὴν Α­Ι­Θ­Ο­Υ­ΣΑ μ­ας
Ω­ΡΑ­ΡΙΟ
Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ: 6.30 Μ.Μ.
ΟΡ­ΘΡΟΣ: 6.30 Π.Μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου