Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑ


ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ Α­ΓΙ­ΩΝ ΠΑΝ­ΤΩΝ. Ἀπόστ. (Εβρ.ια΄[11] 33 – ιβ΄[12] 2), Εὐ­αγγ. (Ματθ.ι΄[10] 32 – 33, 37 – 38, ιθ΄[19] 27 – 30)
Λου­κιλ­λια­νοῦ καὶ Παύ­λης καὶ τῶν σὺ­ν ­αὐ­τοῖς. Πάπ­που ὁ­σί­ου καὶ ὁ­μο­λο­γη­τοῦ, ἐ­πι­σκό­που Χύ­τρων (Κυ­θρέ­ας).
10 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀ­πό­στ. (Ρωμ. β΄[2] 10 - 16), Εὐ­αγγ. (Ματθ. δ'[4] 18 - 23)
Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων
11 ΔΕΥΤΕΡΑ Βαρ­νά­βα Ἀ­πο­στό­λου ἱ­δρυ­τοῦ καὶ προ­στά­του τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Κύ­πρου καί Ἁ­γί­ου Λου­κᾶ Ἐ­πι­σκό­που Κρι­μαί­ας. (Πα­νη­γυ­ρί­ζει ὁ Να­ός μας).
17 ΚΥΡΙΑΚΗ. Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Ἀ­πό­στ. (Ρωμ. ε΄[5] 1 - 10), Εὐ­αγγ. (Ματθ. Ϛ'[6] 22 - 33)
Ἰ­σαύ­ρου, Βα­σι­λεί­ου, Ἰν­νο­κεν­τί­ου, Μα­νου­ὴλ καὶ λοι­πῶν μαρ­τύ­ρων. Φι­λο­νί­δου ἐ­πι­σκό­που Κου­ρί­ου.
18  ΔΕΥΤΕΡΑ Λεοντίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Αἰθερίου μάρτυρος, Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως Κύπρου
20 ΤΕΤΑΡΤΗ Με­θο­δί­ου ἐ­πι­σκό­που Πα­τά­ρων, Νι­κο­λά­ου Κα­βά­σι­λα ὁ­σί­ου
24 ΚΥΡΙΑΚΗ  Γε­νέ­σιον τοῦ Τι­μί­ου ἐν­δό­ξου Προ­φή­του Προ­δρό­μου καὶ Βα­πτι­στοῦ Ἰ­ω­άν­νου, Πα­να­γι­ώ­του νε­ο­μάρ­τυ­ρος.
Ἀ­πό­στ. (Ρωμ. ιγ΄[13] 11-14, ιδ΄[14] 1-4), Εὐ­αγγ. (Λουκ. Α΄ [1] 1-25, 57-68, 76, 80)
25 ΔΕΥΤΕΡΑ Φεβρωνίας Ὁσιομάρτυρος. Ὀρεντίου καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων
29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ­ΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥ­ΛΟΥ τῶν Πρω­το­κο­ρυ­φαί­ων Ἀ­πο­στό­λων, (Πα­νη­γυ­ρί­ζει ὁ Να­ός μας).
ΩΡΑΡΙΟ
Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ : 6.30 Μ.Μ.
ΟΡ­ΘΡΟΣ : 6.30 Π.Μ.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου