Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018


1 ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Ε' Μ­Α­Τ­Θ­Α­Ι­ΟΥ (Ἀ­πό­στ. Α΄ Κορ. ιβ΄[12] 27 – ιγ΄[13] 8, Εὐ­αγ­γ.  Ματθ. η΄[8] 28-θ΄[9] 1), Κο­σμᾶ καὶ Δα­μια­νοῦ τῶν Ἀ­ναρ­γύ­ρων, Κων­σταν­τί­νου τοῦ ἐν Ὁρ­μη­δεί­ᾳ τῆς Κύ­πρου μάρ­τυ­ρος
7 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Κυ­ρια­κῆς Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος, Θω­μᾶ τοῦ ἐν Μα­λε­ῷ ὁ­σί­ου
8 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Ϛ' Μ­Α­Τ­Θ­Α­Ι­ΟΥ (Ἀ­πό­στ.  Ρωμ. ιβ΄ [12] 6-14, Εὐ­αγ­γ.  Ματθ. θ΄[9] 1- 8), Προ­κο­πί­ου Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος καὶ Θε­ο­δο­σί­ας τῆς μη­τρὸς αὐ­τοῦ μάρ­τυ­ρος
11 Τ­Ε­Τ­Α­Ρ­ΤΗ Εὐ­φη­μί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος, Ὄλ­γας βα­σι­λίσ­σης καί Ἰ­σα­πο­στό­λου
12 Π­Ε­Μ­Π­ΤΗ Π­ρ­ό­κ­λ­ου κ­αί Ἱ­λ­α­ρ­ί­ου Μ­α­ρ­τ­ύ­ρων, Β­ε­ρ­ο­ν­ί­κ­ης α­ἱ­μ­ο­ρ­ρ­ο­ο­ύ­σης, Μ­ι­χ­α­ήλ τ­οῦ Μα­λ­ε­ΐ­ν­ου ὁ­σ­ί­ου, Π­α­ϊ­σ­ί­ου τ­οῦ Ἁ­γ­ι­ο­ρ­ε­ί­τ­ου ὁ­σ­.­
15 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Τῶν Ἁ­γί­ων 630 Θε­ο­φό­ρων Πα­τέ­ρων τῆς ἐν Χαλ­κη­δό­νι Δ΄ Οἰ­κ. Συ­νό­δου (451). (Ἀ­πό­στ. Τίτ. γ΄[3] 8-15, Εὐ­αγ­γ.  Ματθ. ε΄[5] 14-19), Κη­ρύ­κου καὶ Ἰ­ου­λίτ­της τῆς μη­τρὸς αὐ­τοῦ Μαρ­τύ­ρων
17 Τ­Ρ­Ι­ΤΗ Μα­ρί­νης Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος
20 Π­Α­Ρ­Α­Σ­Κ­Ε­ΥΗ Προ­φή­του Ἠ­λιοῦ το Θε­σβί­του
22 Κ­Υ­Ρ­Ι­Α­ΚΗ Η'  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ἀ­πό­στ. Α΄ Κορ. α΄ [1] 10 – 17), Εὐ­αγ­γ.  Ματθ. ιδ΄[14] 14 – 22, Μα­ρί­ας Μα­γδα­λη­νῆς τ­ῆς Μυ­ρο­φόρ. κ­αὶ Ἰ­σα­πο­στό­λου. Μαρ­κέλ­λης Ὁ­σι­ο­μάρτ., Θε­ο­φί­λου τ­οῦ νέ­ου Μάρ­τυ­ρος  
24 Τ­Ρ­Ι­ΤΗ Χρι­στί­νης Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος
25  Τ­Ε­Τ­Α­Ρ­ΤΗ Κ­ο­ί­μ­η­σ­ις τ­ῆς Ἁ­γ­ί­ας Ἄ­ν­ν­ης μ­η­τρός τ­ῆς Ὑ­π­ε­ρ­α­γ­ί­ας Θ­ε­ο­τ­ό­κ­ου. Τ­ῶν Ἁ­γ­ί­ων 165 Π­α­τέ­ρ­ων τ­ῶν ἐν τῇ Ε΄ Ο­ἰκ. Σ­υν. σ­υ­ν­ε­λ­θ­ό­ν­τ­ων, Ὀ­λ­υ­μ­π­ι­ά­δ­ος δ­ι­α­κ­όν.­, Ε­ὐ­π­ρ­α­ξ­ί­ας ὁ­σ­ί­ας
26 Π­Ε­Μ­Π­ΤΗ Πα­ρα­σκευ­ῆς Ὁ­σι­ο­μάρ­τυ­ρος, Ἑρ­μο­λά­ου ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος καί τῶν σύν αὐ­τῷ Ἑρ­μίπ­που καί Ἑρ­μο­κρά­τους
27 Π­Α­Ρ­Α­Σ­Κ­Ε­ΥΗ Παν­τε­λε­ή­μο­νος Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος τοῦ Ἰ­α­μα­τι­κοῦ  
28 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Εἰ­ρή­νης Ὁ­σί­ας τῆς Χρυ­σο­βα­λάντου
29 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' Μ­Α­Τ­Θ­Α­Ι­ΟΥ (Ἀ­πό­στ. Α΄ Κορ. γ΄[3] 9 – 17, Εὐ­αγγ.  Ματθ. ιδ΄[14] 22 – 34), Καλ­λι­νί­κου καὶ Θε­ο­δό­της Μαρ­τύ­ρων
Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ: 6.30 Μ.Μ.
ΟΡ­ΘΡΟΣ: 6.30 Π.Μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου